EU & arbetsrätt 1 2000


 

Finsk arbetsavtalslag EU-anpassas

Den finska arbetsavtalslagen anpassas till EG-direktiven om deltidsarbete respektive visstidsarbete, och systemet med allmängiltiga kollektivavtal görs om. Det är ett par av punkterna i ett förslag till ny arbetsavtalslag, som en kommitté lade fram den 31 januari.

Allmängiltighetsregeln i den nuvarande arbetsavtalslagen innebär att även oorganiserade arbetsgivare är skyldiga att ge sina arbetstagare kollektivavtalsenliga villkor om det finns ett rikstäckande kollektivavtal som är ”allmänt” i branschen. För att avtalet skall anses som allmänt måste det täcka minst 50 % av arbetstagarna. Förutsättningen för att ett avtal skall bli allmängiltigt bör i stället vara att det är ”representativt” för branschen, föreslår kommittén. Det skulle innebära att fler faktorer än täckningsgraden blir avgörande.

Kommittén föreslår också ett nytt förfarande som skall förbättra informationen om de allmängiltiga avtalen, vilket verkar ändamålsenligt om man skall kunna kräva att de tillämpas för arbetstagare som utstationeras till Finland av utländska arbetsgivare. Redan inhemska arbetsgivare anser att det är svårt att veta om de är skyldiga att tillämpa kollektivavtalsenliga villkor eller ej, eftersom allmängiltighetsverkan inträder automatiskt. Enligt lagförslaget bör det i stället slås fast genom ett myndighetsbeslut om ett avtal är representativt och därmed allmängiltigt. Beslutet skall också publiceras. En annan nyhet är att avtalets parter och enskilda arbetsgivare och arbetstagare skall kunna överklaga detta.

Även anställda vid uthyrningsföretag skall garanteras kollektivavtalsenliga villkor. Om uthyrningsföretaget inte självt är bundet av kollektivavtal eller tvunget att tillämpa något allmängiltigt avtal i förhållande till sina anställda, skall dessa ha minst de kollektivavtalsvillkor som är bindande för användarföretaget.

När det gäller deltids- och visstidsanställda föreslås bl a regler som förbjuder arbetsgivare att ge dessa sämre villkor än jämförbara heltids- respektive tillsvidareanställda.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör