EU & arbetsrätt 1 2000


 

Ogiltigförklarat avtal till Europadomstolen

Svenska transportarbetareförbundet har klagat inför Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna över Konkurrensverkets beslut att ogiltigförklara en bestämmelse i ett kollektivavtal. Transport hävdar att beslutet strider mot flera artiklar i Europakonventionen. Eftersom Transport inte är part inför Konkurrensverket kan det inte överklaga beslutet och få det prövat i domstol. Enligt förbundet rör ogiltigförklarandet av en bestämmelse i kollektivavtal förbundets och medlemmarnas civila rättigheter, och ett sådant beslut måste enligt artikel 6 kunna prövas i domstol.

Förbundet anför vidare att medlemmarnas rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen enligt artikel 11 har kränkts genom beslutet. Till sist, hävdar förbundet, har det förvägrats sin rätt enligt artikel 13 till en effektiv möjlighet att föra talan inför inhemsk myndighet med anledning av kränkningen av konventionens fri- och rättigheter.

PHO


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör