EU & arbetsrätt 1 2000


 

OK kräva socialklausul vid upphandling

Offentliga institutioner kan i samband med upphandling kräva att anbudsgivarna åtar sig att anställa långtidsarbetslösa eller att de har en personalpolitik för att främja lika rättigheter och möjligheter för arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet. Den slutsatsen drar en kommitté vid det danska Erhvervsministeriet i en rapport (Rapport fra Udvalget om sociale klausuler, 20 januar 2000, j nr 95-150-29).

Närmare bestämt skulle kommittén ta ställning till två typer av socialklausuler, dels sådana som är till för att främja likabehandling av människor oavsett etnisk tillhörighet, dels klausuler som går ut på att skapa sysselsättning för handikappade eller långtidsarbetslösa. Bland annat skulle den pröva om det är förenligt med EUs direktiv om offentlig upphandling att ställa sådana krav.

Sammanfattningsvis kom kommittén alltså fram till att offentliga institutioner har rätt att i samband med upphandling – förutom att lägga vikt vid pris, kvalitet m m – också ställa som villkor för kontraktet att det företag som man gör affärer med skall arbeta för etnisk likabehandling och för att främja sysselsättning på s k särskilda villkor. Rapporten ger exempel på hur sådana klausuler skulle kunna vara utformade och framhåller att det är naturligt att uppdragsgivarens egen personalpolitik lever upp till samma krav som de som ställs på anbudsgivarna. Men rapporten godtar socialklausuler enbart som kontraktsvillkor, och avvisar tanken att de kan användas som urvals- eller tilldelningskriterier.

På denna punkt är rapporten enligt min mening mer restriktiv än EG-rätten. Denna tillåter att erfarenhet används som urvalskriterium. Om det är tillåtet att kräva en viss personalpolitik som kontraktsvillkor, så måste det också vara tillåtet att låta erfarenhet av att få en sådan personalpolitik att fungera ingå i bedömningen av anbudsgivarnas lämplighet. Och om kontraktsvillkoret kan graderas så att man kan efterfråga högsta möjliga grad av etnisk mångfald, så måste kriteriet om likabehandling också kunna användas som tilldelningskriterium, då vissa anbudsgivare kommer att uppfylla det i högre grad än andra. Deras anbud kommer därmed att vara ekonomiskt mer fördelaktiga i förhållande till det kontrakt som skall ingås.

Ruth Nielsen

 

Svenskt förslag kommer i år
Också svenska myndigheter bör kunna använda sin upphandling för att främja sociala och arbetsmarknadspolitiska mål, och det bör ingå i instruktionen för ett nytt Konkurrens- och upphandlingsverk att bidra till detta.

Det skriver den svenska Upphandlingskommittén i betänkandet SOU 1999:139. Det framgår dock av reservationer och särskilda yttranden att frågan är högst kontroversiell och några närmare förslag om hur det skall gå till finns inte i betänkandet. Kommittén återkommer till detta i sitt slutbetänkande som skall läggas fram före årets slut.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör