EU & arbetsrätt 1 2000


 

Får Sverige behålla tri-förbud?

Får Sverige förbjuda användning av det cancerframkallande ämnet trikloretylen, när det får saluföras i andra medlemsstater? Nej, säger kommissionen. Jo, säger generaladvokaten Mischo i sitt förslag till dom i ett mål där den s k miljögarantin i EG-fördragets artikel 30 (tidigare 36) sätts på prov.

Kommissionen menar att arbetstagarna får tillräckligt skydd genom direktiven om klassificering (67/548) respektive användning och utsläppande på marknaden av farliga ämnen (76/769) och förordningen om bedömning och kontroll av risker (793/93), vilkas hvudsyfte är att främja den inre marknadens funktion och som tillåter att tri saluförs på vissa villkor. Sverige anser däremot att EG-gränsvärdet är för högt och har förbjudit användning av tri. Undantag beviljas bara företag som styrker att de söker efter mindre farliga ersättningsmedel, men att det ännu inte finns något användbart sådant och att arbetstagarna inte utsätts för trihalter över en viss gräns.

Bara en av de rättsakter som kommissionen åberopar rör, enligt Mischo, användningen av farliga ämnen, och det är ett minimidirektiv. Ingen av dessa hindrar alltså Sverige från att ha strängare regler. Liksom den svenska regeringen tar han i stället fasta på fyra arbetsmiljödirektiv, som alla bygger på principen att risker skall förebyggas genom att farliga ämnen ersätts med mindre farliga. ”Substitutionsprincipen är alltså inte okänd i gemenskapsrätten och det är svårt att se varför en nationell lagstiftare, när en risk för hälsa och miljö har konstaterats, inte skulle kunna bygga sin lagstiftning på en princip som är erkänd av gemenskapsrätten”, skriver Mischo.

KA

Mål nr C-473/98, Kemikalieinspektionen mot Toolex Alpha AB, yttrande av generaladvokat Mischo 21 mars 2000


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör