EU & arbetsrätt 2 2000


 

Parlamentariker föreslår gränsöverskridande fackliga rättigheter

Debatten om hur de sociala och ekonomiska rättigheterna skall utformas i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter går för närvarande het. Presidiet för konventet som arbetar med frågan lade fram sitt förslag (se www.consilium.eu.int) den 16 maj. Där föreslås bland annat följande artikel om förhandlingsfrihet och rätt till kollektiva åtgärder:

”Arbetsgivare och arbetstagare har rätt att förhandla och ingå kollektivavtal och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina ekonomiska intressen även på unionsnivå, enligt de villkor som anges i nationell lagstiftning och praxis”.

EU-parlamentarikern Ieke van den Burg har kritiserat förslaget och lagt ett motförslag som uttryckligen erkänner föreningsrätten i Europa, som tillerkänner även fackföreningar och arbetsgivarorganisationer rättigheterna/friheterna och som även erkänner rätten att vidta sympatiåtgärder på europeisk nivå.

NB


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör