EU & arbetsrätt 2 2006


 

Svensk anställningsskyddslag EU-anpassad

Sent omsider har Sverige ändrat lagen om anställningsskydd för att fullt ut anpassa svensk rätt till det s.k. upplysningsdirektivet (91/533) och till direktivet om visstidsarbete (1999/70). De nya reglerna träder i kraft den 1 juli.

Redan för fem år sedan stod det klart att Sverige skulle behöva ändra anställningsskyddslagens paragraf 6a som var avsedd att införliva direktivet om arbetsgivarens skyldighet att upplysa arbetstagaren om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet (se EU & arbetsrätt nr 1/2001 sid 5). Paragrafen stadgar att en arbetsgivare ska informera sina arbetstagare om de villkor som gäller för anställningen, och räknar sedan upp vilka uppgifter som arbetsgivaren ska lämna. Denna uppräkning motsvarar i huvudsak den som återfinns i direktivets artikel 2.2.

I målet C-350/99, Wolfgang Lange mot Georg Schünemann GmbH, uttalade EG-domstolen dock att arbetsgivaren är skyldiga att underrätta en arbetstagare om alla väsentliga villkor i anställningsavtalet. Uppräkningen i artikel 2.2 i direktivet är inte uttömmande, utan endast en exemplifiering.

Med den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2006 upphävs därför paragraf 6a och en ny paragraf 6c införs. Enligt den ska arbetsgivare, i enlighet med Lange-domen, lämna skriftlig information till arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen. Denna informationsskyldighet inträder om anställningen är längre än tre veckor. I en ny paragraf preciseras också vilken information arbetsgivaren ska ge till arbetstagare som stationeras utomlands.

I de nya reglerna ingår också en ändring som härrör ur visstidsdirektivet. Enligt detta ska arbetsgivare informera visstidsanställda arbetstagare om lediga anställningar hos arbetsgivaren för att de ska ha samma möjlighet som andra att få en tillsvidareanställning. Regeln fick ingen motsvarighet i den svenska lagen när direktivet genomfördes 2002 (EU & arbetsrätt 1/2001 sid 2). Nu har dock en ny paragraf 6f införts i lagen om anställningsskydd enligt vilken arbetsgivare ska informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen. Till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning ska informationen dock lämnas direkt till arbetstagaren.

Samtidigt som svensk rätt anpassades till EUs regler genom dessa ändringar, antog Riksdagen omfattande ändringar av reglerna om tidsbegränsade anställningar, företrädesrätt till återanställning och skydd för föräldralediga. Av dessa träder bara de sistnämnda i kraft i år. Resten börjar gälla den 1 juli 2007.

Proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör