EU & arbetsrätt 2 2006


 

Arbetstagarperspektiv saknas i samråd om bolagsrättens framtid

Behövs det verkligen något direktiv om flytt av företags huvudkontor? Det frågar Europeiska kommissionen i ett så kallat öppet samråd om vilka prioriteringar som bör göras i det fortsatta arbetet med 2003 års handlingsplan för modernisering av bolagsrätten och effektivare företagsstyrning i EU.

Handlingsplanen var framför allt ett policydokument om vad EU skulle fokusera på för att effektivisera den inre marknaden. Den innehöll dock också vissa mer konkreta förslag, t.ex. att man skulle utarbeta en rekommendation om ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser och anta direktiv om gränsöverskridande fusioner och om flytt av bolags huvudkontor.

Ett direktiv om gränsöverskridande fusioner har sedermera också antagits (se EU & arbetsrätt nr 2/2005 sid 5). I det aktuella samrådet om handlingsplanen frågar kommissionen emellertid om det fortfarande finns något intresse av ett direktiv om flytt av bolags huvudkontor. Kommissionen menar att europabolagsreglerna och direktivet om gränsöverskridande fusioner kanske redan fyller de funktioner ett sådant direktiv skulle göra.

Om kommissionen betraktar företagens anställda som intressenter – eller till och med som en resurs – i en effektivare företagsstyrning så framgår det i varje fall inte av vare sig den ursprungliga handlingsplanen eller det aktuella samrådet Arbetstagarperspektivet saknas helt. Fokus ligger istället uteslutande på skyddet för aktieägare och tredje man och på effektiviseringen av den inre marknaden. Detta trots att t.ex. frågan om arbetstagarnas medinflytande i styrningen av företagen är en återkommande stötesten i dessa sammanhang.

KOM(2003) 284 Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen– Handlingsplan

Consultation on future priorities for the Action Plan on Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör