EU & arbetsrätt 2 2006


 

NYA MÅL

Likabehandling
C-87/06, Vicente Pascual García mot Confederación Hidrográfica del Duero
Strider övergångsbestämmelserna till en ny spansk lag om kollektivavtal om pensionsålder mot förbudet mot åldersdiskriminering i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78)?

C-116/06, Sari Kiiski mot Tampereen kaupunki
Strider det mot likabehandlingsdirektivet (76/207) eller mödraskyddsdirektivet (92/85) att en arbetsgivare kan avslå en föräldraledig arbetstagares ansökan om att ändra tidpunkt för föräldraledigheten?

Kollektiva uppsägningar
C-115/06, Annette Radke mot Achterberg Service GmbH & Co KG
När anses de överläggningar som föreskrivs i artikel 2 i direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) vara avslutade? Får anmälan till den behöriga myndigheten göras innan överläggningarna avslutats?

Arbetsmiljö
C-88/06 Kommissionen mot Irland
Enligt kommissionen har Irland inte i tid genomfört direktiv 2001/45 om ändring av direktivet om arbetstagares användning av arbetsutrustning (89/655).

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör