EU & arbetsrätt 4 2007


 

Parterna slöt europeiskt avtal för att genomföra ILO-konventionen om arbete till sjöss

Ett steg på vägen mot bättre arbets- och anställningsvillkor för sjöfolk togs den 5 november då Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) och Europeiska Redareföreningen (ECSA) efter ett års förhandlingar slöt ett avtal om 2006 års ILO-konvention om arbete till sjöss. Konventionen innehåller detaljerade arbetsrättsliga regler för arbete på fartyg som går i internationell trafik eller mellan utländska hamnar (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 1). Avtalet mellan ETF och ECSA återger i det närmaste ordagrant konventionens regler om arbets- och anställningsvillkor. När det gäller arbetstider hänvisar avtalet till direktiv 1999/63 som genomför det avtal om arbetstider som parterna slöt 1999. Det avtalet (och därmed även direktivet) ska dock ändras på några punkter för att stämma överens med konventionen. De delar av konventionen som handlar om socialförsäkring och om den offentliga tillsynen av att av reglerna efterlevs saknar motsvarighet i avtalet, då parterna inte kan förfoga över dessa frågor.

Kommissionen håller nu på att analysera avtalet för att lägga fram ett förslag till direktiv som ska göra det bindande för medlemsstaterna. Avtalet kommer dock inte att träda i kraft förrän ILO-konventionen gör det, vilket inträffar tolv månader efter att minst 30 stater med minst 33 procent av allt tonnage i världen har ratificerat konventionen. Hittills har bara Liberia och Marshall-öarna gjort det. Våren 2007 antog ILO också en konvention (C 188) om arbete inom fiskerisektorn. Kommissionen hoppas nu att arbetsmarknadens parter ska försöka förhandla fram ett liknande avtal för havsfiskesektorn.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör