EU & arbetsrätt 1 2008


 

Arbetsmarknadens parter försöker sluta avtal om europeiska företagsråd?

Kommer Europafacket och de europeiska arbetsgivarorganisationerna BusinessEurope, UEAPME och CEEP att förhandla fram ett avtal med ändringar till direktivet om europeiska företagsråd (94/45)? I varje fall gav arbetsgivarorganisationerna den 2 april ett positivt svar på Europeiska kommissionens förfrågan. Om de lyckas blir det första gången sedan 1999 som parterna sluter ett branschövergripande avtal som ska göras bindande för medlemsstaterna genom ett beslut av Ministerrådet.

Proceduren, som regleras i artikel 138 139 i EG-fördraget, inleds med att kommissionen samråder med parterna i två steg. Då beskriver den också vilka problem som den anser behöver lösas. Ett övergripande problem när det gäller de europeiska företagsråden är att direktivet inte säkrar arbetstagarnas rätt till information och samråd tillräckligt bra, särskilt inte i samband med gränsöverskridande omstruktureringar, menar kommissionen. Andra problem är av mer praktisk natur, som att det inte finns några regler om vad som ska hända med de representativa organen vid större förändringar i koncernen t.ex. vid fusioner eller förvärv.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör