EU & arbetsrätt 4 2008


 

I Bokhandeln

Närapå lexikal kunskap om gemenskapsrätten som imponerar
Jari Hellsten: From Internal Market Regulation to European Labour Law, Helsinki University Print 2007, 415 sidor med bibliografier, ISBN 978952- 92-2840-9

Denna avhandling innehåller fyra artiklar som är relaterade till varandra.

I den första beskrivs hur de sociala aspekterna över tid vunnit allt större tyngd i EG-rättten. I samma artikel diskuteras det pyramidliknande regelsystem som präglar EG-rätten där den interna marknadens regler givits företräde. Hellsten instämmer inte fullt ut i detta synsätt, utan menar att de ekonomiska och sociala aspekterna är mer jämställda än så. Som exempel anförs utstationeringsdirektivet.

I den andra artikeln behandlas utstationeringsdirektivet utförligt. Fallet Seco får stort utrymme. Det är ju här som EG-domstolen för första gången flaggar upp för att värdlandets arbetsvillkor ska kunna få tillämpas på utstationerade arbetstagare. Beställaransvaret i den tyska utstationeringslagen får en inträngande belysning i ljuset av bl.a. målet Wolff & Müller. Minimilönebegreppet ges också en grundlig genomlysning. Rätten att vidta stridsåtgärder mot gränsöverskridande tjänsteutövare behandlas med åberopande av aktuella internationella konventionstexter.

I den tredje artikeln behandlas fallet Albany, dvs. det fall där EG- domstolen slår fast att kollektivavtal till sin beskaffenhet och ändamål inte omfattas av EG-fördragets konkurrensregler.

I den fjärde och sammanfattande artikeln pläderar författaren för att det idag är möjligt att tala om en europeisk arbetsrätt, eller en ordre communautaire social. Mycket i detta kapitel handlar för övrigt om olika rättsliga aspekter på målen Laval, Viking och Rüffert och hur de sannolikt kommer att bedömas. Det är något ominöst att Hellsten försvarade sin doktorsavhandling bara fyra dagar innan EG-domstolen släppte sitt förhandsavgörande i Laval. Han välkomnar att 2000 års Stadga om de grundläggande rättigheterna blir bindande enligt det nya reformfördraget. Stadgan gör att de sociala rättigheterna ges en möjlighet att bli jämställda ("on equal footing") med de ekonomiska friheterna, säger författaren försiktigt. Efter Laval och Rüffert är nog prognosen för den närmaste framtiden istället "business as usual", dvs. EU kommer att rattas vidare med den fria rörligheten i förarsätet.

Boken innehåller en omfattande närapå lexikal kunskap om olika delar av gemenskapsrätten som imponerar.

Ronnie EklundArbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör