EU & arbetsrätt 4 2010


 

Alltför frikostiga undantag från byggregler

En arbetsmiljösamordnare ska enligt byggplatsdirektivet (92/57) alltid utses för byggen där det finns flera entreprenörer, oavsett riskerna. Däremot kan medlemsstaterna medge undantag från skyldigheten att upprätta en arbetsmiljöplan, om bygget inte innebär sådana risker som räknas upp i direktivet och inte heller omfattas av kravet på förhandsanmälan. Enligt EU-domstolen innehåller italiensk rätt alltför frikostiga undantag.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör