EU & arbetsrätt 4 2010


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EG-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av om man söker på mål-numret på EG-domstolens hemsida. Enklast kan läsarna göra detta via den elektroniska versionen av EU & arbetsrätthttp://arbetsratt.juridicum.su.se.se

Åldersdiskriminering
C-297/10 Sabine Hennigs mot Eisenbahn-Bundesamt
C-298/10 Land Berlin mot Alexander Mai

Utgör det primärrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder hinder mot att tillämpa ett kollektivavtal enligt vilket lönerna anges efter åldersgrupper, med hänsyn till kollektivavtalsparternas i primärrätten garanterade förhandlingsrätt? Om svaret är ja, vilket förhandlingsutrymme har kollektivavtalsparterna när de sluter avtal om ett nytt lönesystem? (Se närmare om målet i EU & arbetsrätt nr 2/2010 sid 1).

Likabehandling
C-341/10 Kommissionen mot Polen
Enligt kommissionen har Polen genomfört direktivet om likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung (2000/43) på ett felaktigt och ofullständigt sätt. Mål
C-415/10 Galina Meister mot Speech Design Carrier Systems GmbH Innebär likabehandlingsdirektiven (2006/54, 2000/43 och 2000/78) att en arbetstagare som uppfyller kraven för en tjänst har rätt till upplysningar om huruvida arbetsgivaren har anställt en annan sökande? Finns det anledning att anta att det har förekommit diskriminering om arbetsgivaren inte lämnar de upplysningar som begärs?


Visstidsarbete
C-312/10 Land Nordrhein-Westfalen mot Melanie Klinz
C-313/10 Land Nordrhein-Westfalen mot Sylvia Jansen

Hindrar klausulen om missbruk av visstidsanställningar i visstidsdirektivet (1999/70) tillämpningen av regler som gäller för visstidsanställningar i den offentliga förvaltningen i Nordrhein-Westfalen?

Deltidsarbete
C-393/10 Dermod Patrick O’Brien mot Ministry of Justice
Ska frågan om domare är "[arbetstagare] som har ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande" enligt deltidsdirektivet (97/81) avgöras i nationell rätt eller av gemenskapsrätten? Är det tillåtet att göra skillnad i reglerna om pension mellan heltidsarbetande och deltidsarbetande domare?

Semester
C-337/10 Georg Neidel mot Stadt Frankfurt am Main
Målet gäller en rad frågor om artikel 7 om betald årlig semester i arbetstidsdirektivet (2003/88).

Lagval
Mål C-384/10 Jan Voogsgeerd mot Navimer SA
Vad innebär begreppet "det land i vilket det verksamhetsställe genom vilket den anställde anställdes är beläget" i Romkonventionen?

Lönegaranti
Mål C-435/10 J.C. van Ardennen mot Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
Är det förenligt med insolvensdirektivet (80/987) att rätten till lönegaranti är beroende av att arbetstagaren registrerar sig som arbetssökande första arbetsdagen efter att anställningen avslutats?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör