EU & arbetsrätt 4 2017


Sverige på väg att ratificera konventionen om hushållsarbetare

Även Sverige bör ratificera ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, anser regeringen. I en departementspromemoria föreslås lagändringar som är nödvändiga för att Sverige ska leva upp till konventionens krav.

Enligt promemorian är det endast konventionens artikel 7 om skriftlig information om arbetsvillkoren som kräver några lagändringar. Många, kanske de flesta, av dem som konventionen skyddar omfattas redan av de arbetsrättsliga lagarna i Sverige. De som arbetar i arbetsgivarens eget hushåll är emellertid undantagna från anställningsskyddslagen och arbetstidslagen och omfattas i stället av lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.

I den bör nya regler införas som ger arbetstagaren rätt till skriftlig information om anställningsvillkoren när han eller hon har börjat arbeta, men också när förutsättningarna för anställningen ändras. En rätt till skadestånd om arbetsgivaren bryter mot bestämmelserna bör också införas, enligt promemorian.

Av de övriga nordiska länderna är det hittills bara Finland som har ratificerat konventionen (se EU & arbetsrätt 3/2013 s, 3).

Kerstin Ahlberg

Ds 2017:10 ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbete


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör