EU & arbetsrätt 4 2017


Statstjänstemän får vänta på direktiv om information och samråd

Hur blir det – kommer Europeiska kommissionen någonsin att föreslå att det europeiska avtalet om information och samråd för anställda i medlemsländernas statsförvaltningar ska bli direktiv? Fortfarande två år efter att avtalet slöts (se EU & arbetsrätt 1/2016 s. 6) har parterna, den fackliga förhandlingsorganisationen Tuned och de statliga arbetsgivarnas sammanslutning EUPAE, inte fått något svar på sin begäran om att kommissionen ska lägga fram ett direktivförslag för ministerrådet.

Det hela började med att kommissionen bjöd in till samråd om en eventuell översyn av de nuvarande direktiven om information och samråd. Anställda i den centrala statsförvaltningen omfattas inte av dessa direktiv och en fråga var om de borde göra det. Tuned och EUPAE ansåg att det var en brist och meddelade kommissionen att de ville försöka förhandla ett avtal för att täppa igen luckan. Kommissionen stödde dem under förhandlingarna och skickade ut ett positivt pressmeddelande när avtalet var klart. I enlighet med artikel 155 i EUF-fördraget begärde parterna så att kommissionen skulle lägga fram ett förslag till direktiv som skulle göra avtalet bindande i medlemsländerna.

Och sedan blev det tyst. Från tjänstemän på kommissionen har parterna har fått motsägelsefulla muntliga besked, men ett officiellt svar på om det kommer något direktivförslag eller inte väntar de fortfarande på. I ett brev till kommissionen framhöll Europafacket och de offentliganställdas organisation EPSU att det sociala toppmötet i Göteborg i november skulle vara ett lämpligt tillfälle att flagga för ett sådant initiativ. Det skulle också öka trovärdigheten i kommissionens tal om en nystart för den sociala dialogen (se EU & arbetsrätt 1/2016 s. 6) skrev de. Men inte heller i Göteborg kom något besked.

Ännu längre har parterna i avtalet om hälsa och säkerhet i frisörbranschen väntat (se EU & arbetsrätt 1/2013 s. 8). Det avtalet slöts 2012 men redan från början stod det klart att det fanns ett starkt politiskt motstånd mot att genomföra det. Sommaren 2016 förhandlade parterna delvis om avtalet för att tillmötesgå kommissionens synpunkter och begärde på nytt att den skulle lägga fram ett förslag till direktiv för ministerrådet. Det har fortfarande inte hänt.

På kommissionens arbetsprogram för 2018 står inte heller några direktivförslag för att genomföra de båda avtalen.

Kerstin Ahlberg

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör