EU & arbetsrätt 4 2017


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Deltidsarbete
C-432/17, Dermod Patrick O’Brien mot Ministry of Justice (tidigare Department for Constitutional Affairs)
Är det ett krav enligt deltidsdirektivet (97/81) att anställningstid före tidsfristen för genomförande av direktivet beaktas vid beräkning av ålderspensionen för en deltidsanställd, om den skulle ha beaktats vid beräkningen av ålderspensionen för en jämförbar heltidsanställd?

Åldersdiskriminering
C-396/17 Martin Leitner mot Landespolizeidirektion Tirol
Frågorna i målet rör övergångsbestämmelserna till ett nytt lönesystem som infördes sedan EU-domstolen i målet C‑88/08 Hütter förklarat att det tidigare lönesystemet stred mot förbudet mot åldersdiskriminering, och som innebär att redan anställda tjänstemän fortfarande diskrimineras.

Visstidsarbete
C-331/17, Martina Sciotto mot Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Hindrar visstidsdirektivet (1999/70) en nationell lagstiftning som generellt undantar visstidsanställda vid opera- och konserthusstiftelser från regeln om att tillsvidareanställning ska vara den normala anställningsformen, utan att det finns några regler om omvandling av visstidsanställning till tillsvidareanställning och/eller om skadestånd i fall av upprepade anställningar.

C-466/17, Chiara Motter mot Provincia autonoma di Trento
Är kravet på att ha klarat den initiala kontrollen av yrkeskvalifikationerna genom ett offentligt uttagningsprov ett kriterium som den nationella domstolen ska beakta i syfte att fastställa om situationen för tillsvidareanställda och visstidsanställda arbetstagare är jämförbar, och för att avgöra om det finns en objektiv grund som motiverar att de behandlas olika?

C-245/17, Pedro Viejobueno Ibáñez och Emilia de la Vara González mot Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
Kan slutet på undervisningsperioden under läsåret anses utgöra en objektiv grund för att särbehandla tillfälligt anställda lärare i förhållande till fast anställda lärare? Är det förenligt med icke-diskrimineringsprincipen att tillfälligt anställda lärare, vilkas anställningar upphör vid slutet av undervisningsperioden, inte kan ta ut semester på verkliga vilodagar och att dessa vilodagar istället ersätts med betalningen av motsvarande ersättning?

Arbetstid
C-385/17, Torsten Hein mot Albert Holzkamm GmbH & Co.
Hindrar artikel 31 i EU-stadgan och artikel 7.1 i arbetstidsdirektivet (2003/88) en regel enligt vilken det i kollektivavtal kan bestämmas att inkomstminskningar till följd av subventionerad arbetstidsförkortning på grund av arbetsbrist påverkar beräkningen av semesterlönen, vilket leder till att arbetstagaren får lägre semesterlön?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör