EU & arbetsrätt 3 2018


 

Parterna går samman för att värna svenska kollektivavtal i EU

Den 1 oktober bildade Svenskt näringsliv, LO och privattjänstemännens förhandlingsorganisation PTK Arbetsmarknadens EU-råd.

I Arbetsmarknadens EU-råd ska organisationerna sträva efter att göra gemensamma ställningstaganden när kommissionen tar initiativ till EU-lagstiftning. Sådana initiativ har kommit allt oftare sedan EU:s stats- och regeringschefer antog den s.k. sociala pelaren 2017 (se EU & arbetsrätt 1-2/2017 s 8).

De här initiativen utsätter den svenska kollektivavtalsmodellen för allt större påfrestningar, menar parterna. Redan i början av året, när kommissionen hade lagt fram sitt förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, visade det sig att de fackliga centralorganisationerna och Svenskt näringsliv hade samma, mycket starka invändningar mot förslaget (se EU & arbetsrätt 1/2018 s 3). Nu inleder de alltså ett formaliserat samarbete för att värna parternas autonomi och avtalsfrihet.

Kerstin Ahlberg

 Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör