EU & arbetsrätt 3 2018


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Fri rörlighet för tjänster
C-137/18, hapeg dresden gmbh mot Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG Hindrar unionsrätten en bestämmelse enligt vilken det inte är tillåtet att avtala om ett arvode som är lägre än det lägsta arvode som anges i arvoderingsförordningen för arkitekter och ingenjörer?

Diskriminering på grund av funktionshinder
C-397/18, Ana María Páez Juárez mot Nobel Plastiques Ibérica S.A

Ska arbetstagare som på grund av sina egna personliga egenskaper eller sitt biologiska tillstånd är särskilt känsliga betraktas som personer med funktionshinder i det allmänna likabehandlingsdirektivets (2000/78) mening?

Överlåtelse av verksamhet
C-317/18, Cátia Correia Moreira mot Município de Portimão
Kan begreppet arbetstagare enligt direktivet om överlåtelse av företag och verksamheter (2001/23) omfatta en person som har en förtroendetjänst hos överlåtaren?

C-298/18, Reiner Grafe, Jürgen Pohle mot Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH
Är överlåtelse av driften av busslinjer från ett företag till ett annat en överlåtelse av en verksamhet enligt företagsöverlåtelsedirektivet även om ingen nämnvärd utrustning har överlåtits? Innebär det faktum att bussarna på grund av sin ålder inte längre har avsevärd betydelse för verksamhetens värde att direktivet, blir tillämpligt då förvärvaren övertagit en väsentlig del av personalen? 

C-344/18, ISS Facility Services NV mot Sonia Govaerts, Euroclean NV
Innebär överlåtelsedirektivet att, när olika delar av ett företag övertas av olika förvärvare, arbetstagarens rättigheter övergår till förvärvaren i proportion till omfattningen av det arbete som hen utförde i de delar som övertagits av denne, eller övergår de i sin helhet på förvärvaren av den del av företaget där arbetstagaren huvudsakligen var anställd?

Lönegaranti
C-168/18, Pensions-Sicherungs- Verein VVaG mot Günther Bauer

Är artikel 8 i lönegarantidirektivet (2008/94) tillämplig om ett tjänstepensionssystem sänker utbetalningarna, varvid den tidigare arbetsgivaren visserligen måste kompensera arbetstagarna för de minskade utbetalningarna men inte kan göra det på grund av sin insolvens?

Utstationering av arbetstagare
C-64/18, Zoran Maksimovic, C-140/18, Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper C-146/18, Humbert Jörg Köfler C-148/18, Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper motpart i alla fyra målen Bezirkshauptmannschaft Murtal, ytterligare deltagare: Finanzpolizei
Frågorna i målen går ut på att utröna om utstationeringsdirektivet (96/71) och tillämpningsdirektivet (2014/67) hindrar bestämmelser som föreskriver mycket stränga påföljder vid olika överträdelser i samband med utstationering av arbetstagare.

Visstidsanställning
C-367/18, María Teresa Aragón Carrasco m.fl. mot Administración del Estado
Hindrar visstidsdirektivet (1999/70) att arbetsgivaren enligt den spanska lagen om grundläggande tjänsteföreskrifter för offentliganställda har rätt att fritt säga upp dessa utan att behöva betala ersättning, medan däremot lagen om arbetstagare föreskriver att arbetstagaren har rätt till ersättning vid uppsägning?

Deltidsanställning
C-274/18, Minoo Schuch-Ghannadan mot Medizinische Universität Wien

Ska principen om tidsproportionalitet i deltidsdirektivet (97/81) tillämpas på en lagbestämmelse enligt vilken den totala perioden av de på varandra följande visstidsanställningarna för vissa projektanställda arbetstagare uppgår till sex år för heltidsanställda, men däremot till åtta år för deltidsanställda, och en förlängning på upp till sammanlagt tio år för heltidsanställda men tolv år för deltidsanställda är tillåten om det finns sakliga skäl?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör