EU & arbetsrätt 1 2020


 

NYA REGLER OM VÄGTRANSPORTER:
Parlamentet och ministerrådet eniga
–men striden om cabotage fortsätter

Strax före årsskiftet nådde Europaparlamentet och ministerrådet efter tre års förhandlingar en preliminär överenskommelse om innehållet i det så kallade rörlighetspaketet, som bland annat innehåller särskilda utstationeringsregler för yrkesförare och regler som ska hindra företag från låglöneländer att missbruka möjligheten att köra inrikes godstransporter i andra länder efter en internationell transport, cabotage. Men striden om de kontroversiella reglerna är inte över. Europeiska kommissionen förvarnar om att den kan komma att lägga fram ett nytt lagförslag innan de träder i kraft.

Rörlighetspaketet består av tre olika rättsakter:
• En förordning om villkoren för att bedriva yrkesmässig trafik och om tillträde till marknaden för internationella godstransporter på väg (som innehåller reglerna om cabotage),
• en förordning om körtid, viloperioder och färdskrivare
• och ett direktiv om utstationering av arbetstagare inom vägtransportbranschen.

Förhandlingarna om paketet har varit mycket svåra med en klar spricka mellan ”gamla” medlemsstater som har velat skärpa reglerna om cabotage (se EU & arbetsrätt 1/2018 s. 1) och låglöneländerna i öst. Kommissionen, som ju också deltar i förhandlingarna, har inte velat skärpa bestämmelserna, bara göra dem tydligare för att det ska vara lättare att utöva tillsyn. 

Bara några dagar efter att parlamentet och ministerrådet hade enats stod det klart att kontroverserna fortsätter, då kommissionen kom med ett kritiskt uttalande. Enligt kommissionen innehåller kompromissen inslag som inte stämmer överens med ”den europeiska gröna given” som just hade presenterats och målet att EU ska vara klimatneutralt senast 2050. Den syftar på att fordonen måste återvända till etableringsstaten var åttonde vecka och vissa begränsningar när det gäller s.k. kombitransporter.  

De åtgärderna har, enligt kommissionen, inte varit föremål för någon konsekvensbedömning. Skyldigheten att återlämna lastbilen kommer att leda till ineffektivitet i transportsystemet och till en ökning av onödiga utsläpp, föroreningar och trafikstockningar, och begränsningarna avseende kombinerad transport kommer att göra det svårare att effektivt stödja multimodala godstransporter. 

De länder som hade kämpat emot förslagen hakade snabbt på. I ett brev till Frans Timmermans, som är ansvarig för ”den gröna given” uppmanar transportministrarna i Bulgarien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen och Rumänien Timmermans att vida konkreta åtgärder för att förhindra de regler i rörlighetspaketet som inte bara strider mot EU:s klimatpolitik, utan också undergräver medlemsstaternas rättvisa möjligheter att verka på den inre marknaden, skriver de.  

Den 7 april 2020 antog ministerrådet så den preliminära överenskommelsen. Det som nu återstår är att parlamentet ska göra detsamma. I ett meddelande till parlamentet den 15 april, COM(2020) 151, skriver kommissionen att den, ”i god kompromissanda” godtar den ståndpunkt som rådet antagit och således gör det möjligt för Europaparlamentet att anta den slutgiltiga texten. Samtidigt vidhåller den sina reservationer avseende de två åtgärderna.  

Därför kommer kommissionen nu att göra en ingående konsekvensbedömning av vilka effekter de kan få för klimatet, miljön och den inre marknadens funktion. Om den kommer fram till att det behövs kommer den sedan att utnyttja sin rätt att lägga fram ett nytt lagförslag innan de två åtgärderna träder i kraft. 

Det är alltså för tidigt att ropa hej för danskar och andra som önskar sig skärpta cabotage-regler. 

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör