EU & arbetsrätt 1 2020


Begränsning av strejkrätten för EU-parlamentets tolkar stred mot stadgan

Begränsningar i de rättigheter som garanteras i EU:s stadga om grundläggande rättigheter måste vara föreskrivna i lag och förenliga med det väsentliga innehållet i rättigheterna. Beslutet att begränsa strejkrätten för tolkarna i EU-parlamentet 2018 var därför olagligt, enligt en dom i Tribunalen. 

Bakgrunden var Europaparlamentet generalsekreterare hade fattat ett beslut som försämrade tolkarnas arbetsvillkor. Tolkarna tillhör EU-parlamentets avdelning inom Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE-PE). Efter resultatlösa förhandlingar om att revidera beslutet varslade förbundet om strejk sommaren 2018. Den 2 juli beslöt emellertid Europaparlamentets personaldirektör att förordna tolkarna att arbeta under den varslade strejktiden. 

Ett antal av tolkarna väckte talan i EU:s tribunal och krävde att beslutet av den 2 juli skulle ogiltigförklaras. Dessutom krävde de skadestånd för ideell skada samt ersättning för rättegångskostnader. Kärandena hänvisade till att strejkrätten är en grundläggande rättighet som är garanterad i artikel 27 och 28 i EU-stadgan samt till EU-direktivet om information och samråd. 

EU-parlamentet och ministerrådet menade att de tjänsteföreskrifter som gäller för tolkarna innehåller flera bestämmelser som ger grund för att utfärda sådana arbetsledningsdirektiv. 

Tribunalen lät sig dock inte övertygas utan hänvisade till att de rättigheter som garanteras i stadgan enligt artikel 52.1 endast kan begränsas med stöd av lag och med respekt för det väsentliga innehållet i rättigheterna. Efter en grundlig genomgång av det regelverk som gäller för tjänstemännen finner Tribunalen att det beslut som hade fattats av personaldirektören innebar en begränsning av strejkrätten som saknade stöd i lag. Beslutet måste därför upphävas som olagligt. 

I och med att beslutet varit olagligt måste även skadeståndskravet prövas. Eftersom tolkarna hade utfört det arbete de ålagts kunde verkningarna av beslutet inte undanröjas. Därmed är det enligt Tribunalen inte en tillräcklig påföljd att upphäva beslutet i sig, utan den ålade Europaparlamentet att ersätta varje kärande tolk med 500 euro i ideellt skadestånd. Dessutom fick de sina rättegångskostnader ersatta. 

Niklas Bruun

T-402/18 Roberto Aquino m.fl. mot Europaparlamentet med stöd av Europeiska unionens råd, dom 29 januari 2020 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör