EU & arbetsrätt 2 2020


Medlemsstater bör ratificera ILO:s konvention om våld och trakasserier

Alla EU:s medlemsstater bör ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention om våld och trakasserier i arbetslivet före utgången av 2022. Det menar Europeiska kommissionen i ett förslag till beslut som ska ge medlemsstaterna befogenhet att ratificera konventionen.  

Enligt ILO:s stadgar kan endast stater vara medlemmar i ILO och ratificera konventionerna. EU kan således inte ratificera den själv, utan endast respektive medlemsstat.  

När det gäller konvention (nr 190) om våld och trakasserier i arbetslivet från 2019 (se EU & arbetsrätt nr 3–4/2019 s. 5) kan medlemsstaterna inte göra det utan EU:s tillstånd, i och med att konventionen reglerar frågor som EU har befogenhet att lagstifta om. Nu föreslår kommissionen alltså att ministerrådet ska uppmuntra medlemsstaterna att göra detta. 

ILO-konventionen innehåller en rad åtgärder mot våld och trakasserier i arbetslivet och motsvaras av EU:s arbetsmiljörätt och diskrimineringsrätt samt det europeiska ramavtalet om trakasserier och våld i arbetet från 2007. Kommissionen ser inga konflikter mellan EU-rätten och konventionen, och föreslår därför inga lagändringar med anledning av de nya ILO-reglerna.

Niklas Selberg, jur.dr.
Lunds universitet 

COM(2020) 24 final Förslag till Rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2019 om våld och trakasserier (konvention nr 190) 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör