EU & arbetsrätt 1 2021

Ska egenföretagare få rätt att förhandla och sluta kollektivavtal?

Bör inte EU:s konkurrensrätt ändras så att det blir möjligt för egenföretagare utan anställda att förhandla och ingå kollektivavtal? Den frågan ställer nu Europeiska kommissionen i ett samråd med berörda intressenter och medborgarna i EU.

Egenföretagare har ofta så svag position att de inte kan förhandla individuellt om priset på sina tjänster, och hamnar i en särskilt otrygg situation med låga ersättningar och dåliga arbetsvillkor, framhåller kommissionen. Många som bjuder ut sina tjänster genom digitala plattformar har inte möjlighet att påverka priset på tjänsten.

Enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är avtal mellan företag som begränsar konkurrensen förbjudna, men en undantagsregel gör att arbetsgivare och arbetstagarorganisationer får ingå kollektivavtal, även om dessa sätter konkurrensen ur spel. Egenföretagare utan anställda räknas emellertid inte som arbetstagare utan som företagare och får därför inte förhandla kollektivt för att uppnå en starkare ställning på arbetsmarknaden.

Frågan kommissionen ställer i samrådet är om inte EU:s konkurrensrätt bör föreskriva att egenföretagare utan anställda ska tillåtas ingå kollektivavtal. Det är alltså fråga om att ta bort hindret mot detta i EU-rätten, så att medlemsstaterna kan tillåta dessa att ingå kollektivavtal. Kollektivavtalen skulle endast få avse arbetsvillkor och inte det pris de tar ut av kunderna.

Fyra alternativ diskuteras i samrådet. Det mest långtgående avser alla egenföretagare utan anställda som säljer tjänster både genom digitala plattformar och på den vanliga marknaden. Det minst omfattande alternativet avser endast de som säljer tjänster på digitala plattformar.

Svaren på samrådet kommer att inverka på vilken väg kommissionen väljer och hur långtgående reformförslag den lämnar.

Niklas Selberg
universitetslektor, Lunds universitet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör