EU & arbetsrätt 2 2021


 

Kalendariet

EU-domstolen underkänner svensk processregel
– vilka blir konsekvenserna?

Seminariet hålls på webben via Zoom den 6 september kl. 15.00 - 17.00

Svenska domstolar ska inte kunna vägra pröva om en kärande faktiskt har blivit diskriminerad bara för att den svarande går med på att betala den ersättning som käranden begärt. Det slår EU-domstolen fast i ett storkammaravgörande som innebär att en numera vedertagen tolkning av en svensk processrättslig regel fråntar den förfördelade rätten till ett effektivt rättsmedel.

Vid seminariet behandlas en rad frågor som domen väcker: Hur lång räckvidd har den? Får domen betydelse utanför diskrimineringsområdet? Och får den några konsekvenser för arbetsmarknadsorganisationernas möjlighet att förlikas i arbetsrättsliga tvister?

För att delta behöver du logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5733146713

Läs mer på http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm

Välkommen!
Kerstin Ahlberg  

 

 

EU-direktiv om insyn i lönesättningen
-vad innebär kommissionens förslag? 

Seminariet hålls på webben via Zoom den 23 mars kl. 15.00 - 17.00

När Europeiska kommissionen hade utvärderat EU:s olika regler om likalön förra året aviserade den – med hänvisning till goda erfarenheter bland annat från Sverige och Danmark – att den skulle lägga fram förslag till bindande regler om insyn i lönesättningen. Nu har förslaget publicerats.

Vid seminariet kommer förslaget att presenteras och analyseras av Lena Svenaeus, tidigare JämO, och kommenteras ur såväl akademiskt som praktiskt perspektiv av Laura Carlson, Hedvig Forsselius och Edel Karlsson Håål.

För att delta behöver du logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5733146713

Läs mer på http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm

Välkommen!
Kerstin Ahlberg  

 

Vad är en skälig anpassningsåtgärd enligt FN:s funktionsrättskonvention?

Seminariet hålls på webben via Zoom den 19 januari kl. 15.00 - 17.00

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nyligen kritiserat svenska staten för att inte uppfylla sina skyldigheter enligt FN:s funktionsrättskonvention. Varken den arbetsgivare som vägrade anställa en man på grund av kostnaden för att tillhandahålla teckenspråkstolkning, Diskrimineringsombudsmannen eller Arbetsdomstolen gjorde rätt, enligt FN-kommittén.

Vid seminariet diskuterar vi vad kommitténs beslut innebär och vad som krävs enligt konventionen för att göra arbetsplatserna tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Seminariet kommer att teckenspråkstolkas.

För att delta behöver du logga in på: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/5733146713

Läs mer på http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm

Välkommen!
Kerstin Ahlberg  

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt