EU & arbetsrätt 2 2021


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Anställdas personuppgifter

C-34/21, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium mot Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

Vilka krav måste en lagregel uppfylla för att vara en mer specifik regel för att säkerställa skyddet av rättigheter och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden enligt artikel 88.1 i dataskyddsförordningen (2016/679)?

Lagval

C-33/21, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mot Ryanair DAC

Hur ska begreppet ”[d]en som huvudsakligen arbetar inom den medlemsstats territorium där han är bosatt” i socialförsäkringsförordningen 1408/71 tolkas inom området för luftfart och för kabinpersonal?

Lönegaranti

C-101/21, HJ mot Ministerstvo práce a sociálních vecí

Hindrar lönegarantidirektivet (2008/94) att verkställande direktören för ett bolag inte anses vara ”arbetstagare” vid betalning av lönefordringar enbart därför att denne även är ledamot i bolagets stadgeenliga organ?

Semester

 C-120/21, LB mot TO

Hindrar arbetstidsdirektivet (2003/88) en regel enligt vilken rätten till betald semester omfattas av en preskriptionstid på tre år som börjar löpa från semesterårets slut, om arbetsgivaren inte faktiskt har gett arbetstagaren möjlighet att utnyttja sin rätt till semester?

Visstidsarbete

C-715/20, KL mot X sp. z o.o.

Hindrar visstidsdirektivet (1999/70) regler som innebär att arbetsgivaren är skyldig att skriftligen uppge skälen till att en tillsvidareanställning avslutas medan skälen till att en visstidsanställning sägs upp inte behöver uppges?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör