EU & arbetsrätt 3 2021


 

Inte längre nödvändigt ställa upp arbetsrättsliga kontraktsvillkor

Det ska inte längre vara obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa upp arbetsrättsliga kontraktsvillkor om kontrakten ligger under tröskelvärdena i EU:s upphandlingsdirektiv. Det framgår av en proposition som den svenska regeringen har överlämnat till Riksdagen.

I de gällande upphandlingslagarna finns bestämmelser (t.ex. 17:2 § i lagen om offentlig upphandling, LOU) som innebär att upphandlande myndigheter/enheter i vissa fall ska – dvs. måste – kräva att leverantören tillförsäkrar de arbetstagare som ska utföra arbetet minst den lön, semester och arbetstid som regleras i det tillämpliga kollektivavtalet. Leverantören ska även se till att eventuella underleverantörer gör detsamma. Regeln gäller för alla slags upphandlingar.

Sveriges regering har nu föreslagit betydande förenklingar för alla upphandlingar som ligger under direktivens tröskelvärden eller rör sociala eller andra så kallade särskilda tjänster och B-tjänster. Dessa ska i fortsättningen regleras i särskilda kapitel i upphandlingslagarna. Något krav på att upphandlande myndigheter måste ställa upp arbetsrättsliga kontraktsvillkor kommer inte längre att finnas i dessa fall. Vad som återstår är en regel som säger att de bör beakta miljöhänsyn samt sociala och arbetsrättsliga hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. De nya, förenklade reglerna kommer att omfatta den överlägset största delen av alla upphandlingar.

Kerstin Ahlberg

Proposition 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör