EU & arbetsrätt 3 2021


Värdlandets minimilön kan utkrävas också i hemlandets domstolar

Utstationerade arbetstagare har rätt att kräva värdlandets lön också i behörig domstol i hemlandet, slår EUdomstolen fast i en dom från i somras.

Målet handlade om tre lastbilsförare som var anställda av ett ungerskt bolag och utförde arbete i Frankrike. I ungersk domstol krävde de att arbetsgivaren skulle betala ut fransk minimilön om 9,76 euro i timmen. Av deras anställningsavtal framgick att deras lön var betydligt lägre, endast 3,24 euro per timme. Arbetsgivaren invände att mellanskillnaden täcktes av dagtraktamente och även bonus som betalades om förarna körde på ett sätt som sparade bränsle.

Den ungerska domstolen begärde förhandsavgörande om ett antal frågor till EU-domstolen.

EU-domstolen slog fast att utstationerade arbetstagare, oberoende av vilket lands lag som gäller för anställningsavtalet, har rätt att åberopa värdlandets minimilön inför en behörig domstol i hemlandet. Det följer av artikel 5 i utstationeringsdirektivet (96/71) som stadgar att medlemsstaterna ska sörja för lämpliga förfaranden för att säkerställda att skyldigheterna enligt direktivet fullgörs.Enligt EU-domstolen var det för den nationella domstolen att pröva om den var behörig enligt Bryssel I-förordningen.

Den andra frågan gällde om de dagtraktamenten som förarna fått skulle anses ingå i den minimilön som de hade rätt till enligt franska regler. EU-domstolen bekräftar därvid sin tidigare praxis om vad som kan räknas in i minimilön enligt direktivet. Ett traktamente som det i målet ingår i minimilönen om det inte är ersättning för faktiska kostnader och inte ändrar förhållandet mellan det utförda arbetet och kompensationen.

EU-domstolen klargör även att det tillägg för bränslebesparingar som betalades ut inte stred mot förordningen om kör- och vilotider (561/2006) som förbjuder bonusar som kan uppmana till trafikfarligt beteende.

Att det ska vara möjligt att utkräva värdlandets lön också i hemlandet känns som uppenbart. Utstationering är till sin natur tillfällig och sannolikt är det vanliga att det är i hemlandet som det uppdagas att korrekt lön inte har betalats.

Erik Sjödin, docent
Intitutet för social forskning

C- 428/19 Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt, dom den 8 juli 2021


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör