EU & arbetsrätt 3 2021

Skadestånd bör höjas rejält i Danmark efter dom om könsdiskriminerande föräldraledighetsregler

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har dömt Ryssland har att betala skadestånd på grund av könsdiskriminering till fyra manliga poliser som nekats föräldraledighet. Domen ger argument för att skadestånden bör höjas rejält i Danmark.

Gruba var en manlig trafikpolis. Både män och kvinnor kan vara trafikpoliser enligt rysk rätt, men rätten till föräldraledighet skilde sig åt. Män hade rätt till föräldraledighet enbart om de skulle ta hand om ett barn som var övergivet utan moderlig omsorg, det vill säga ifall modern var död, hade blivit fråntagen vårdnaden, led av långvarig sjukdom eller om barnet saknade moderlig omsorg i någon annan situation. Modern till Grubas barn uppfyllde inte dess villkor. Hon hade högre lön än mannen och av ekonomiska skäl önskade paret att mannen skulle ta hand om barnet medan modern arbetade. Gruba fick avslag på sin ansökan om föräldraledighet och klagade i första hand till ryska domstolar, som ansåg avslaget lagenligt.

Gruba vände sig då till Europadomstolen och åberopade Europakonventionens (EKMR) artikel 14 tillsammans med artikel 8 om rätten till privat- och familjeliv. Artikel 14 förbjuder diskriminering bland annat på grund av kön vid åtnjutande av de rättigheter som konventionen garanterar. Ytterligare tre manliga poliser klagade till domstolen av samma anledning.

Europadomstolen fann att Rysslands vägran att bevilja Gruba och hans kolleger föräldraledighet innebar könsdiskriminering i strid med konventionens artikel 14 tillsammans med artikel 8 som lyder:
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Det är väl ganska givet att den könsdiskriminering som Gruba var utsatt för rörde familjelivet, men det är generellt sett oklart vilka former av könsdiskriminering som kan anses röra privat-och familjelivet.

Enligt artikel 41 i EKMR kan Europadomstolen tillerkänna dem som kränkts en lämplig ersättning. Gruba tillerkändes 7 500 euro i ideellt skadestånd och 1 200 euro för rättegångskostnader. Det är minst dubbelt så högt som skadeståndsnivån i Danmark, så danska offer för könsdiskriminering kan använda domen som ett argument för att skadestånden i danska domstolar ska höjas.

Ruth Nielsen

Gruba and others v. Russia (Applications nos. 66180/09 and three others) dom den 6 juli 2021

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör