EU & arbetsrätt 3 2021


EMD:s stora kammare omprövar mål om bestraffad Luxleaks-läcka

Blev Raphaël Halets yttrandefrihet kränkt när han straffades för att ha läckt dokument till olika medier i den så kallade Luxleaks-affären? Nej, ansåg fem av sju ledamöter i den avdelning inom Europadomstolen för mänskliga rättigheter som prövade hans sak i våras. Nu har domstolens stora kammare beslutat att ta upp fallet igen. Vilket svaret är återstår alltså att se.

Raphaël Halet var anställd vid konsultfirman PricewaterhouseCoopers (PwC) som erbjuder revisionstjänster, skatterådgivning och tjänster inom företagsförvaltning. Bland annat hjälpte firman sina kunder att begära förhandsbesked från skattemyndigheterna i Luxemburg om beskattningen av framtida transaktioner.

Mellan 2012 och 2014 började olika medier att publicera flera hundra av dessa förhandsbesked, som avslöjade att PwC regelmässigt ingick ytterst förmånliga skatteavtal med skattemyndigheterna för olika multinationella företags räkning.

Vid en intern undersökning konstaterade PwC att en av firmans revisorer hade kopierat 45 000 sidor hemliga dokument innan han slutade på företaget och överlämnat ca 20 000 av dem till en journalist. I ett senare skede blev Raphaël Halet kontaktad av samma journalist och överlämnade ett mindre antal dokument till denne.

Arbetsgivaren PwC anmälde revisorn, journalisten och Raphaël Halet till åtal. De två första frikändes men Halet dömdes att betala 1 000 euro i böter och 1 euro till PwC i ideellt skadestånd. Raphaël Halet klagade till Europadomstolen över att hans yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen hade kränkts.

Men domen i domstolens lägre instans gick honom emot. Med hänsyn till det utrymme för skönsmässig bedömning (marge d’appréciation) som staterna har ansåg majoriteten av domarna att domstolarna i Luxemburg hade balanserat behovet av att skydda arbetsgivarens intressen å ena sidan mot Raphaël Halets yttrandefrihet på den andra på ett rättvist sätt.

Men den slutsatsen tycks alltså inte vara självklar. Den 6 september beslöt en panel av fem domare att hänskjuta målet till Europadomstolens stora kammare.

Kerstin Ahlberg

Affaire Halet c. Luxembourg (Requête no 21884/18) dom den 11 maj 2021, endast på franska

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Niklas Selberg
universitetslektor, Lunds universitet

Gawlik v. Liectenstein (application no 23922/19), dom den 16 februari 2021


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör