EU & arbetsrätt 3 2021


Vaccinationskrav fråga för Europadomstolen

Klagomål mot regler om obligatorisk vaccination mot covid-19 börjar nu komma in till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Ett av klagomålen kommer från 672 medlemmar av det franska brandförsvaret och anställda vid sjukhus. De menar att den franska lagen om hanteringen av folkhälsokrisen strider mot artikel 2 (rätten till liv) och artikel 8 (rätt till privat- och familjeliv) i Europakonventionen. Lagen innebär att personal inom en lång rad offentliga verksamheter måste vara vaccinerad mot covid-19, annars blir de avstängda och utan lön.

Två andra klagomål kommer från 30 läkare, sjuksköterskor och vårdare i Grekland som har antagit en liknande lag.

I alla tre fallen hade de klagande också begärt att Europadomstolen ska vidta interimistiska åtgärder och suspendera tillämpningen av lagarna, men de önskemålen avslogs. Begäran om interimistiska åtgärder bifalls bara i undantagsfall när den sökande annars skulle utsättas för en verklig risk för irreparabel skada, förklarar domstolen.

Kerstin Ahlberg

Abgrall and 671 others v. France (application no 41950/21)
Kakaletri and others v. Grèce (application no 43375/21)
Theofanopoulou and others v. Grèce (application no 43910/21)


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör