EU & arbetsrätt 3 2021


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Åldersdiskriminering

C-304/21, VT mot Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane

Hindrar det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) en nationell lagstiftning som föreskriver en åldersgräns på 30 år för att få delta i ett urvalsförfarande till tjänster som poliskommissarie?

Uthyrning av arbetskraft

C-311/21, CM mot TimePartner Personalmanagement GmbH

Hur ska begreppet ”det övergripande skyddet av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag” i bemanningsdirektivet (2008/104) definieras? Vilka villkor och kriterier måste vara uppfyllda för att bestämmelser i ett kollektivavtal som avviker från likabehandlingsprincipen ska anses respektera det övergripande skyddet av sådana arbetstagare?

Social trygghet

C-380/21, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mot Ryanair DAC

Ska begreppet ”[d]en som huvudsakligen arbetar inom den medlemsstats territorium där han är bosatt” i artikel 14.2 a i socialförsäkringsförordningen 1408/71 i enlighet med EU-domstolens praxis tolkas på samma sätt som uttrycket ”ort där arbetstagaren vanligtvis utför … sitt arbete” i förordningen om domstols behörighet (44/2001) även inom området för luftfart och för kabinpersonal (förordning 3922/91)?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör