EU & arbetsrätt 1 2022


Skärpta regler om skydd mot carcinogener och mutagener

Nya yrkeshygieniska gränsvärden och ett bredare tillämpningsområde för reglerna om skydd vid exponering för vissa farliga ämnen i arbetet blir följden av direktiv 2022/431 som ändrar det sjätte särdirektivet (2004/37) till ramdirektivet om arbetsmiljö (89/391).

Gränsvärdena ändras mot bakgrund av nya vetenskapliga rön. Dessutom ska numera reproduktionstoxiska ämnen omfattas av direktivet. Dessa ämnen kan ha negativa effekter på den sexuella funktionen och fertiliteten hos vuxna män och kvinnor och på utvecklingen hos deras avkomma. Effekten kan vara oåterkallelig.

Exempel på ämnen som omfattas av direktivet är akrylnitril, nickelföreningar, bensen och kvartsdamm. Arbetsgivaren ska arbeta med riskminimering och sträva efter att minska användningen av en rad ämnen och byta ut dem mot ofarliga eller mindre hälsofarliga ämnen.

Niklas Selberg, universitetslektor Lunds universitet

Direktiv 2022/431 om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör