EU & arbetsrätt 1 2022


Insiktsfull avhandling om globala ramavtal i multinationella företag

Fabiana Avelar Pereira, Global Framework Agreements. A Response to Urgent Global Labour Concerns. Akademisk avhandling, Lund University 2021, 578 sidor.

 Fabiana Avelar Pereira har ställt upp fyra mål för sitt avhandlingsprojekt. För det första analyserar hon om och i vilken utsträckning globala ramavtal är utformade som kollektivavtal och för det andra är syftet att förstå hur globala ramavtal fungerar. För det tredje analyserar hon hur globala ramavtal skyddar och främjar arbetstagares rättigheter med särskilt fokus på Kambodja. I detta sammanhang görs två avtal till föremål för fallstudier. Det ena är H&M:s (Hennes & Mauritz) avtal med IndustriAll (det internationella facket för gruv-, energi- och tillverkningssektorn), det andra är Inditex avtal med IndustriAll. Det fjärde målet är att undersöka hur de globala internationella avtalen samverkar med nationell kollektivavtalsreglering och nationell lagstiftning.

Metodmässigt tillämpar författaren såväl rättsdogmatiska som empiriska forskningsmetoder. Hon använder den omfattande databas med globala ramavtal som europeiska kommissionen och ILO samlat in. Dessutom har hon genomfört ett antal intervjuer med de centrala aktörerna i Kambodja. Författarens fokusering på Kambodja är samtidigt en styrka och en brist. Fallet Kambodja visar att självreglering i form av ramavtal kan få särskilt stor betydelse i länder som nästan helt saknar arbetsrättslig reglering och arbetsrättsliga traditioner. Å andra sidan blir frågan hur representativt Kambodja är då man önskar dra generella slutsatser om globala ramavtal.

Fabiana Avelar Pereira har portugisisk bakgrund. Hon är en ambitiös forskare som har rott i land en spännande undersökning på ett svårforcerat område som ofta har förbigåtts av arbetsrättsforskare som ”soft law”. Avhandlingen, som visar att de globala ramavtalen är värda också rättsliga analyser, ger definitivt mersmak. Förhoppningsvis kan författaren få tillfälle att fortsätta sin forskning inom den internationella arbetsrätten efter att på ett övertygande sätt ha visat både förmåga och intresse för forskning på detta område.

Niklas Bruun


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör