EU & arbetsrätt 1 2022


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Uppsägning av dataskyddsombud

C-560/21, ZS, Zweckverband ”Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen” KISA

Hindrar artikel 38.3 andra meningen i dataskyddsförordningen (2016/679) att uppsägningen av ett dataskyddsombud som står i ett anställningsförhållande till den personuppgiftsansvarige, är underkastad förutsättningarna i den tyska Bundesdatenschutzgesetz, oberoende av om uppsägningen sker på grund av ombudets utförande av sina uppgifter?

Företagsöverlåtelse

C-583/21, NC mot BA, DA, DV och CG
C-584/21, JD mot BA, DA, DV och CG
C-585/21, TA mot BA, DA, DV och CG
C-586/21, FZ mot BA, DA, DV och CG

Är företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) tillämpligt i ett fall där innehavaren av en notarius publicusbyrå, en offentlig tjänsteman som samtidigt är privat arbetsgivare med anställd personal, vars anställningsförhållanden regleras av allmän arbetslagstiftning och branschens kollektivavtal, efterträder en tidigare innehavare av byrån?

Skydd för personuppgifter

C-667/21, ZQ mot Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein

Innebär artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen (2016/679) att en medicinsk avdelning vid en sjukförsäkringskassa inte får behandla uppgifter om en arbetstagares hälsa, vilka är nödvändiga för att dennes arbetskapacitet ska kunna bedömas? Om det är tillåtet, vilka krav på dataskydd gäller i så fall?

Åldersdiskriminering

C-650/21, FW, CE mot Landespolizeidirektion Niederösterreich, Finanzamt Österreich

Hindrar det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) och stadgan om de grundläggande rättigheterna att ett åldersdiskriminerande lönesystem ersätts av ett lönesystem där en tjänstemans placering i löneklass fortfarande fastställs på grundval av den tjänstetid som beräknats på ett diskriminerande sätt enligt det gamla lönesystemet?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör