EU & arbetsrätt 4 2022

Avhandling om arbetsklausuler vid upphandling fyller ett tomrum

Henrik Karl Nielsen, Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, Kohærens mellem indkøb og ar-bejdsmarked, Karnov Group, 2022

Bogens forfatter, Henrik Karl Nielsen, er mangeårig advokat med indgående teoretisk og praktisk kendskab til anvendelse af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Han har publiceret flere artikler om arbejdsklausuler, og i foråret 2022 forsvarede han en ph.d.-afhandling om emnet ved Aarhus Universitet. Afhandlingen foreligger nu i bogform,.

Bogens hovedtese er, “at formålet med arbejdsklausuler er at fjerne lønsum som komparativt parameter i konkurrencen om offentlige kontrakter, og at arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er forenelige med den fri udveksling af tjenesteydelser” (side 26).

Forfatteren har en udmærket argumentation for sit første led i tesen, men det vil alligevel nok give anledning til diskussion, at formålet med arbejdsklausuler i offentlige udbud (kun) er at fjerne lønsum som konkurrenceparameter. En konsekvens af forfatterens synspunkt er således, at arbejdsklausuler ikke har til formål at sikre lønmodtagerbeskyttelse, der udelukkende anskues som en mulig afledt effekt af arbejdsklausuler (side 98). Man kan godt savne en mere åben og nuanceret diskussion af de forskellige formål, som de meget forskellige offentlige ordregivere kan have med at anvende arbejdsklausuler, herunder som konkurrencebegrænsning, lønmodtagerbeskyttelse og overenskomstunderstøttelse.

Forfatterens andet led i tesen vil uden tvivl interessere mange, og bogen indeholder en række grundige og gode analyser af den frie serviceudveksling i EU-retten, herunder udstationerings- og udbudsdirektiverne. Den noget smalle tese afskærer heldigvis ikke forfatteren fra at komme vidt omkring, og bogen indeholder således også grundige analyser af bl.a. ILO konvention 94, den retlige karakter af praksis fra ILO-organer og regelkonflikten mellem ILO 94 og EU-retten.

Bogen indeholder også en grundig analyse af arbejdsklausuler i dansk ret, herunder samspillet mellem dansk ret, ILO konvention 94 og EU-retten. Denne afsluttende del af bogen er strengt taget ikke nødvendig i forhold til den opstillede tese, men vil uden tvivl være værdsat af ikke mindst danske læsere, der beskæftiger sig med emnet.

Der er ingen tvivl om, at bogen udfylder et tomrum i dansk litteratur, men nok også i nordisk litteratur. Ved forsvaret i Aarhus spurgte jeg forfatteren om, hvilken hylde i bogreolen han ville sætte bogen på. Efter en vis betænkningstid svarede han, at det måtte være på arbejdsretshylden, og det er nok også det mest fornuftige bud. Men bogen kommer vidt omkring i en række forskellige juridiske discipliner, og den vil derfor også kunne interessere dem, der beskæftiger sig med udbudsret eller som mere generelt har interesse i det komplicerede samspil mellem national ret, EUret og ILO-ret.

Jens Kristiansen

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör