EU & arbetsrätt 4 1999


 

Guldgruva för jurist med svensk-tysk verksamhet

Michael Gotthardt: Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis im Königreich Schweden und der BRD, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999, 438 s.

Denna bok är författarens doktorsavhandling vid uni- versitetet i Köln. Gotthardt har utfört en stor del av sitt forskningsarbete vid universitetet i Uppsala med Kent Källström och Tore Sigeman som vägvisare och handledare. Resultatet är synnerligen mäktigt och imponerande. Informationsmängden är nästan förkrossande. Jag har inte hittat ett enda sakfel trots den oerhörda mängden av sakuppgifter. Detta gränsar till det övermänskliga men pekar också på att författaren haft bästa handledning.

Boken kastar sig in i materien utan inledande redovisning av syfte, metod, innehåll och material. I metodiskt hänseende visar den sig vara traditionellt rättsdogmatisk. Materialet är anpassat efter detta och boken innehåller en nära nog fullständig genomgång av i vart fall svenskt material på området. Textens syfte står inte ens efter en genomläsning riktigt klart. I rättsjämförande framställningar brukar man skilja mellan åtminstone tre perspektiv: lagstiftning, forskning respektive undervisning. Helt olika frågor ställs beroende på vilken inriktning som väljs och resultaten blir ganska olika. Denna bok anger inget perspektiv. Den visar sig närmast vara två lagkommentarer, i Sverige till LAS och i Tyskland till motsvarande regelsystem, med tekniska jämförelser.

Boken innehåller en nästan fullständig redovisning av rättsläget i de två länderna såvitt avser uppsägningsskydd/anställningstrygghet. Detta gäller inte bara förfarandet i anställningstvister och de ledande principerna, främst kravet i Sverige på saklig grund för uppsägning och i Tyskland på social rättvisa (”soziale Rechtfertigung”). Den innehåller dessutom en omfattande redovisning av det bakomliggande materiella normsystemet för rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel rörande lojalitet, tystnad, lydnad, kritikrätt, trakasserier, misskötsel, drogmissbruk samt stridsåtgärder.

Texten får därmed ganska starkt karaktären av lärobok, handbok eller uppslagsbok. Som sådan torde den motsvara även mycket högt ställda krav för den som söker detaljerad information om alla frågor som har med anställningstrygghet att skaffa. Författarens jämförelser mellan de två länderna är tekniska och mycket handfasta. De befinner sig genomgående på gräsrotsnivå. I ett förord lyfter Kent Källström perspektivet och frågar varför det finns betydande skillnader i olika avseenden mellan Sverige och Tyskland. Avhandlingen innehåller inga resonemang av detta slag. Läsaren kan beklaga detta med hänsyn till att författaren bättre än någon annan satt sig in i och redovisat rättsläget. Men man kan inte begära allting. Den solida kost som han serverar mättar även den mest hungrige. Önskemål om delvis annan kost kan därför med rätta framstå som ohemula, rentav otacksamma. Den praktiska nyttan av denna bok för en jurist eller personaladministratör med verksamhet både i Sverige och Tyskland måste vara synnerligen stor, rena guldgruvan!

Reinhold Fahlbeck professor, Lunds universitet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör