EU & arbetsrätt 4 1999


 

Svårtillgängligt material samlat

Incomes Data Service och George Tsogas: Corporate Codes of Conduct and Labour Standards in Global Sourcing, London/Cardiff 1998, 164 sidor (ISBN 0 905525 52 3)

Under hela 1900-talet har i västvärlden funnits ett ut- brett stöd för tanken att upprätthålla internationella arbetsrättsliga regler, som anger en miniminivå till skydd för arbetstagare i alla länder. Tanken grundas dels på en vilja att förbättra villkoren för den arbetande befolkningen i främmande länder, dels på oro för att länder med låga arbetsrättsliga skyddsnivåer skall få konkurrensfördelar på världsmarknaden.

Arbetet med att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor genom internationella rättsregler har främst bedrivits genom antagande av konventioner och rekommendationer inom ILO. I viss utsträckning har även s k sociala klausuler införts i internationella handelsavtal och ensidiga handelsåtaganden, åtminstone sådana som har mer begränsad räckvidd. Däremot har det visat sig svårt att få in sociala klausuler i de globala handelsavtalen, vilket demonstrerades vid det nyligen avslutade WTO-toppmötet i Seattle.

Ett alternativ som vi kunnat bevittna under de senaste decennierna är en typ av reglering där företag frivilligt antar eller ansluter sig till uppförandekoder som t ex anger de krav som företaget ställer på arbetsvillkoren hos sina underleverantörer. Sådana koder har framförallt betydelse för underleverantörer från utvecklingsländer. Det kan t ex vara IKEA som kräver att deras leverantörer av mattor eller möbler inte får använda barnarbetskraft och att de skall respektera arbetstagarnas rätt att organisera sig fackligt. Uppförandekoderna har ofta kommit till sedan massmedia avslöjat att de anställda hos företagens underleverantörer arbetar under avskyvärda villkor. Eftersom sådana avslöjanden ger varumärken dåligt rykte anses det ekonomiskt rationellt att se till att företagens produkter framställs under drägliga arbetsförhållanden.

En liknande tanke ligger bakom försöken med s k social märkning. Tanken är att konsumenterna sätter värde på att de varor de handlar har producerats under anständiga villkor. Och genom en särskild märkning garanteras att en viss produkt inte har framställts genom t ex barnarbete.

Rapporten ”Corporate Codes of Conduct and Labour Standards in Global Sourcing” innehåller, förutom en orientering om relevanta ILO-regler och sociala klausuler bl a i internationella handelsavtal, en instruktiv översikt över tankarna bakom införandet frivilliga uppförandekoder och social märkning. Vidare innehåller rapporten en fyllig redovisning av innehållet i olika uppförandekoder och försök med social märkning. Denna redovisning är särskilt värdefull eftersom det här rör sig om ett svårtillgängligt material. Rapporten är ett värdefullt redskap för den som önskar fördjupa sina kunskaper i dessa frågor.

Rapporten har utarbetats av Income Data Services Ltd, ett företag med lång erfarenhet av utredningar om arbetsmarknadsfrågor, och dr George Tsogas vid Cardiff Business School.

Jonas Malmberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör