EU & arbetsrätt 4 1999


 

Förslag om nya direktiv mot diskriminering

Komissionen har beslutat föreslå två nya direktiv och ett handlingsprogram mot diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, d v s alla de grunder som nämns i den nya artikel 13 i EG-fördraget, utom kön. Att direktiven inte skall omfatta könsdiskriminering förklaras med att det redan finns sådana regler. Men om de utformas enligt förslagen är det fråga om inte skyddet mot diskriminering på de nya grunderna blir starkare än skyddet mot könsdiskriminering. Som kommissionen påpekar har EG-domstolen när det gäller indirekt könsdiskriminering krävt att de klagande visar med statistik att den formellt neutrala bestämmelsen eller kriteriet faktiskt missgynnar endera könet. I de nya direktiven definieras indirekt diskriminering som något som är ägnat att få sådana effekter, vilket mer liknar den definition som använts i mål om diskriminering på grund av nationalitet. I båda direktiven föreslås också artiklar om positiv särbehandling. Till sin lydelse förefaller de mer tilllåtande än EG-domstolens praxis. Av kommissionens motivering framgår dock att detta inte är avsikten. Nu påpekar kommissionen att förslaget till ministerrådet kan komma att se annorlunda ut än den version som kommissionären Anna Diamantopoulou har presenterat för parlamentet och publicerat på generaldirektoratets hemsida. Förslaget, som ännu inte har fått någon officiell beteckning, finns att läsa på http://europa.eu.int/comm/dg05/key_en.htm

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör