EU & arbetsrätt 1 2000


 

Svårt för parterna enas om ramavtalens tolkning

Ännu en tvist om tolkningen av ett europeiskt kollektivavtal är under uppsegling. Den rör ramavtalet om deltidsarbete mellan Europeiska fackliga samorganisationen, EFS, och arbetsgivarorganisationerna UNICE och CEEP, vilket gjorts till direktiv. Den brittiska regeringen vill genomföra det på ett sätt som, enligt EFS, strider mot parternas avsikt med avtalet.

Tvisten gäller avtalets/direktivets tillämpningsområde. I den engelskspråkiga versionen (som är originalet) heter det att avtalet omfattar ”workers”. Enligt Labour-regeringens förslag skall dock bara ”employees” täckas av den lag som skall införliva bestämmelserna i Storbritanniens nationella rätt. ”Employee” är ett snävare begrepp och omfattar enbart personer med en viss rättslig relation till arbetsgivaren, medan ”worker” även täcker personer med andra typer av arbetsavtal.

I ett brev som svar på den brittiska fackliga centralorganisationen TUCs protester skriver den ansvariga ministern att regeringen är angelägen om att genomföra direktivet på ett sätt som stämmer med parternas avsikter när avtalet förhandlades fram. Men, fortsätter han, vi kan inte se att parterna hade för avsikt att gå längre än att täcka ”employees”. Men enligt EFS är det inte en slump att förhandlarna valde ordet ”worker”, det var en principfråga som de fackliga företrädarna stred för.

Om regeringen står på sig lär tvisten så småningom hamna på Kommissionens bord. Och då förväntar sig EFS, UNICE och CEEP att bli tillfrågade om hur avtalet skall tolkas, enligt den passus i avtalet där de ber att alla frågor om dess tolkning skall hänskjutas till dem för yttrande. Likadana skrivningar finns i föräldraledighetsavtalet och avtalet om visstidsarbete.

Det har hittills bara hänt en gång att Kommissionen bett om ett sådant yttrande (se EU & arbetsrätt nr 3/99). Irland hade genomfört föräldraledighetsdirektivet så att enbart föräldrar till barn som fötts efter att lagen trätt i kraft skulle få ledigt, medan de vars barn var födda tidigare inte fick det, hur små barnen än var. De irländska arbetsgivarna var belåtna, men enligt EFS stred det mot avtalsparternas avsikt, vilket den tog för givet att även arbetsgivarparterna skulle intyga. UNICE tycks emellertid ha haft svårt att gå emot sin medlemsorganisations intressen, och parterna kunde inte samla sig till att säga något gemensamt utöver vad som redan står i avtalet.

EFS försöker nu övertyga UNICE och CEEP om att organisationerna skall diskutera tolkningen av deltidsavtalet, så att de är bättre förberedda om de får frågan från Kommissionen med anledning av Storbritanniens implementering.

– Vi kommer att vara mycket tveksamma till att ta in sådana här passusar i kommande avtal om inte arbetsgivarna visar att de är beredda att stå för vad vi har kommit överens om, säger Penny Clarke på EFS.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör