EU & arbetsrätt 1 2000


 

Hessen könskvoterar på rätt sätt

En tysk delstatslag som föreskriver olika former av positiv särbehandling av kvinnor i offentlig tjänst har passerat utan anmärkning i EG-domstolen.

Lagen ålägger arbetsgivarna att upprätta befordringsplaner med målsättningar för andelen kvinnor på tjänster som skall tillsättas. Där kvinnor är underrepresenterade skall till exempel mer än hälften av tjänsterna vara avsatta för dem, om det inte görs sannolikt att det inte finns tillräckligt många kvalificerade kvinnor. Vid valet mellan en kvinna och en man som är lika kvalificerade måste arbetsgivaren vid anställning och befordran välja kvinnan om det är nödvändigt för att uppnå målsättningen och inte några ännu starkare skäl talar emot det. Andelen kvinnor som får tidsbegränsade forskartjänster och forskningsassistenttjänster skall vara minst lika stor som den andel kvinnor som utexamineras/doktorerar/studerar vid den berörda fakulteten. När det är dags för anställningsintervju skall lika många kvinnor som män eller alla kvinnor med tillräckliga kvalifikationer kallas. Också utbildningsplatser kvoteras. Minst hälften skall tilldelas kvinnor om det inte visar sig att det finns för få kvinnliga sökande trots att man har uppmärksammat dem på att det finns lediga platser.

Allt detta ryms, enligt EG-domstolen, inom likabehandlingsdirektivets (76/207) artikel 2.4 som tillåter vissa former av positiv särbehandling trots att sådan principiellt sett innebär ett undantag från likabehandlingsprincipen.

KA


Mål nr C-158/97
, Georg Badeck m fl mot Hessische Ministerpräsident och Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen, dom den 28 mars 2000.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör