EU & arbetsrätt 1 2000


 

Lönegarantidirektivet ses över?

Lönegarantidirektivet ses sannolikt över. En expertgrupp har föreslagit att det skall förtydligas och förenklas, och Kommissionen har i en skrivelse till de europeiska arbetsmarknadsorganisationerna frågat om de håller med. Översynen skulle ha tre syften: att hitta en lösning på de problem som kan uppstå när arbetstagaren har arbetat i en annan stat än den där arbetsgivaren är etablerad, att vidga insolvensbegreppet och göra det förenligt med överlåtelsedirektivets insolvensbegrepp och att förenkla reglerna om tidsgränser för garantin.

Arbetsgivarorganisationen UNICE skriver i sitt svar att problemen inte ligger i lönegarantidirektivet utan i bristande samordning mellan ländernas förfaranden vid konkurs och likvidation. Om kommissionen trots detta skulle anse att direktivet behöver ändras, så är det inte en fråga som lämpar sig för förhandlingar mellan arbetsmarknadens organisationer, anser UNICE.

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör