EU & arbetsrätt 2 2000


 

Nya mål

Moderskapsskydd
C-438/99, María Luisa Jiménez Melgar mot Ayuntamiento de los Barrios
Har artikel 10 i direktiv 92/85 om säkerhet och hälsa för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar direkt effekt? Är medlemsstaterna skyldiga att särskilt föreskriva på vilka grunder en kvinna som omfattas av direktivet får sägas upp? Påverkar artikeln en arbetsgivares möjligheter att vägra förnya ett tidsbegränsat anställningsavtal?

C-109/00, Tele Danmark A/S mot HK ombud för Marianne Brandt-Nielsen
Får en arbetsgivare säga upp en gravid kvinna från ett vikariat, om kvinnan underlät att informera arbetsgivaren om graviditeten när hon anställdes och den innebär att hon inte kommer att kunna arbeta under en väsentlig del av vikariatet? Har det någon betydelse att företaget är mycket stort och att det använder sig av vikariat i stor utsträckning?

Föräldraledighet
C-445/99, Kommissionen mot Italien
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott med hänvisning till att Italien inte har införlivat föräldraledighetsdirektivet (96/34) i tid.

Arbetsmiljö
C-473/99, Kommissionen mot Österrike
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott med hänvisning till att Österrike inte fullständigt har införlivat direktiv 95/30 om anpassning av direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet.

C-5/00, Kommissionen mot Tyskland
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott då den anser att Tyskland inte har införlivat ramdirektivet om säkerhet och hälsa i arbetet (89/391) korrekt, då arbetsgivare med färre än elva anställda enligt tysk lag inte behöver ha dokumentation rörande resultatet av en riskvärdering

C-49/00, Kommissionen mot Italien
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott då den anser att Italien inte har införlivat direktivet om säkerhet och hälsa i arbetet korrekt. Italien har inte föreskrivit att arbetsgivaren skall utvärdera samtliga risker på arbetsplatsen, och låter arbetsgivaren själv avgöra om han skall anlita sakkunniga utifrån. Lagen definierar inte heller vilka kvalifikationer personer som svarar för skyddsverksamheten skall ha.

Likabehandling
C-476/99, H. Lommers mot Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Är det förenligt med likabehandlingsdirektivet (76/207) att en arbetsgivare automatiskt beviljar kvinnliga anställda subventionerad barnomsorg, medan män måste visa att de har särskilda behov?

Fri rörlighet
C-493/99, Kommissionen mot Tyskland
Kommissionen har väckt talan om fördragsbrott med motiveringen att tysk lag om uthyrning av arbetstagare inom byggbranschen hindrar den fria rörligheten för tjänster. Företag som inte omfattas av kollektivavtal i branschen kan inte delta i en ”Arbeitsgemeinschaft” eller hyra ut arbetstagare.

C-77/00, Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft mot Viscondense Construções Lt
Fråga om regler om semester och bidrag till semesterkassor i den tyska utstationeringslagen är förenliga med fördragets regler om fri rörlighet för tjänster och med utstationeringsdirektivet (96/71).

Företagsöverlåtelse
C-51/00, Temco Service Industries Sa mot Samir Imzilyen, Mimoune Belfarh, Abdesselam Afia-Aroussi och Khalil Lakhdar
Ett företag lägger ut städningen på entreprenad till en firma som i sin tur anlitar en underentreprenör. Senare ger uppdragsgivaren kontraktet till en ny entreprenör, som enligt kollektivavtal måste anställa en del av den tidigare underentreprenörens personal. Är överlåtelsedirektivet (77/187) tillämpligt?

Brysselkonventionen
C-37/00, Herbert Weber mot Universal Ogden Services Ltd
Tolkning av begreppet var arbetstagaren ”vanligen” utför sitt arbete.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör