EU & arbetsrätt 2 2000


 

Tidskrifterna

• Luc Gyselen vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrensfrågor analyserar EG-domstolens dom i målen Albany, Brentjens och Drijvende Bokken i Common Market Law Rewiev 37: 2000 sid 425 – 448. Gyselen kritiserar domstolen för att ha avvikit från tidigare praxis och tagit alltför lätt på proportionalitetsprincipen och medlemsstatens bevisbörda. Den borde ha övervägt om inte de nederländska myndigheterna hade kunna nå syftet att garantera adekvata tilläggspensioner genom att reglera konkurrensen (t ex genom att införa minimivillkor) i stället för att helt och hållet sätta den ur spel, menar Gyselen.

• Samma rättsfall analyseras i Industrial Law Journal Vol 29, No 2, sid 176 – 181 av Stephen Vousden under rubriken Albany, Market law and social exclusion. Vousden lyfter särskilt fram domslutets implikationer för gränsen mellan tillåtet och förbjudet statsstöd och menar att domstolens betoning av de sociala målsättningarna i förhållande till konkurrensrätten också måste tillmätas betydelse vid tilllämpning av reglerna om statsstöd.

• I European Law journal Vol 6, No 1, sid 45 – 71, konstaterar Gabriele Britz och Marlene Schmidt att lagstiftningsproceduren enligt artiklarna 138 och 139 i EG-fördraget kan ifrågasättas från demokratiska utgångspunkter, men drar slutsatsen att den trots allt består provet Det vore dock önskvärt att också parlamentet fick en roll i sammanhanget. Artikeln har rubriken The institutionalised participation of management and labour in the legislative activities of the European Community: A challenge to the principle of democracy under Community law.

• Under rubriken Article 13 EC: The European Commission’s anti-discrimination proposals i Industrial Law Journal, Vol 29, No 1, sid 79 – 84 analyserar Mark Bell förslagen till nya direktiv mot diskriminering, och pekar på starka sidor, svagheter och oklarheter.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör