EU & arbetsrätt 3 2001


 

Jo, lönegarantidirektivet har direkt effekt i Sverige

Lönegarantidirektivet kan åberopas direkt i Sverige, tvärtemot vad EU & arbetsrätt tidigare skrivit. Referatet i nr 2/01 gällde generaladvokatens yttrande, som EG-domstolen för ovanlighetens skull har gått emot.

Högsta domstolen hade ställt två frågor (se EU & arbetsrätt nr 1/00 sid 4). På den första svarade EG-domstolen att det undantag från lönegarantin för företagsägarens närstående som tillämpades i Sverige till mitten av 1997 stred mot direktivet.

Den andra frågan var om direktivet har direkt effekt i Sverige, eftersom lönegarantin säkras med allmänna medel, vilket EG-domstolen alltså besvarade jakande. Förklaringen är att det framgår av direktivet vilka som omfattas och vad de har rätt till, och att Sverige genom att säkra lönegarantin med allmänna medel till fullo utnyttjat sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt direktivet.

 

Mål C-441/99, Riksskatteverket mot Soghra Gharehveran, dom den 18 oktober 2001


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör