EU & arbetsrätt 3 2001


 

NYA MÅL

Likalön
Mål C-256/01, Debra Allonby mot
Accrington & Rossendale College et Education Lecturing Services, Secretary of State for
Education and Employment
En kvinna utför arbete av samma värde som det som utförs av män, men får, till skillnad från dem, inte ersättning i form av lön och kan inte anslutas till pensionssystemet. Strider detta mot likalönsprincipen?

Likabehandling
Mål C-186/01, Alexander Dory mot Förbundsrepubliken Tyskland
Är ett system med obligatorisk militärtjänst för män förenligt med likabehandlingsprincipen?

Företagsöverlåtelse
Mål C-145/01, Kommissionen mot Italien
Enligt italiensk lag är det inte nödvändigt att alla anställningar övergår till förvärvaren i samband med överlåtelse av företag som har varit föremål för ackordsuppgörelse. Undantag görs också för företag som förklarats vara ”krisdrabbade”. Är direktivet om överlåtelse av verksamheter korrekt genomfört?

Eftadomstolens mål E-3/01
Alda Viggósdóttir mot Íslandspóstur hf

Är omvandling av en statsägd verksamhet till ett statligt helägt aktiebolag en överlåtelse av verksamhet? Får ett anställningsavtal som ingås vid en sådan överlåtelse innehålla en mindre förmånlig uppsägningsbestämmelse än det tidigare anställningsavtalet?

Lönegaranti
Mål C-137/01, P Breckon och M Barrett mot Secretary of State for Employment
Är nationella bestämmelser som begränsar rätten till ersättning för ford-ran på semesterlön förenliga med insolvensdirektivet?

Mål C-160/01, Karen Mau mot Bundes-anstalt für Arbeit
Begränsar tysk lag lönegarantin på ett sätt som strider mot insolvensdirektivet eller som indirekt diskriminerar föräldralediga kvinnor?

Mål C-201/01, Maria Walcher mot Bundesamt für Soziales und Behinderten-wesen Steiermark
Enligt österrikisk praxis förlorar en anställd som är delägare i företaget rätt till ersättning från lönegarantin om hon inte har gjort anspråk på utestående lön inom 60 dagar efter att hon fått kännedom om företagets likviditetsproblem. Är undantaget förenligt med lönegarantidirektivet?

Skydd för personuppgifter
Mål C-138/01, Christa Neukomm mot Österreichischer Rundfunk och
C-139/01, Josef Lauermann mot Österreichischer Rundfunk

Den österrikiska revisionsrätten skall enligt lag samla in och offentliggöra namnen på anställda med inkomster över en viss storlek hos vissa arbetsgivare. Är lagen förenlig med direktivet om skydd för personuppgifter? Kan det tillämpas direkt?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör