EU & arbetsrätt 4 2002


 

Arbetsmiljödirektiv måste genomföras i detalj...

Det räcker inte att man genom logisk och systematisk lagtolkning möjligtvis kan utläsa vilka rättigheter en arbetstagare har. Det måste framgå klart och precist ur lagen, så att de som berörs kan få full kännedom om sina rättigheter och kan göra dem gällande vid de nationella domstolarna. Så kan man sammanfatta EG-domstolens dom när Italien fälldes för att inte ha genomfört direktivet om hälsa och säkerhet vid bildskärmsarbete (90/270) korrekt.

Domen slår inte fast någon ny princip, men den illustrerar hur nära nationell rätt måste följa EGs detaljerade arbetsmiljödirektiv.

Under rubriken ”Arbete vid bildskärm” stadgar den italienska lag som målet handlade om

  • att varje arbetstagare innan han eller hon sysselsätts i arbete vid bildskärm skall genomgå en ögon- och synundersökning som utförs av behörig läkare
  • att läkaren då kan utfärda en ordination
  • och att kostnaderna för ”speciella synkorrigerande hjälpmedel som är lämpliga för arbetet” (direkt citat ur direktivet) skall åligga arbetsgivaren.

Vad som inte uttryckligen står är att arbetstagaren har rätt att få speciella synkorrigerande hjälpmedel om undersökningen visar att det är nödvändigt och arbetstagaren inte kan använda vanliga synhjälpmedel. Den slutsatsen kan man möjligen dra indirekt av bestämmelsen. Och det framgår i varje fall av ett annat avsnitt i lagen, som handlar om villkoren för att arbetstagaren skall få personlig skyddsutrustning, argumenterade den italienska regeringen.

Men den invändningen godtogs inte. Det är nödvändigt att bestämmelserna i den nationella rättsordningen säkerställer att direktivet faktiskt tillämpas fullt ut, att den rättsliga situation som följer av dessa bestämmelser är tillräckligt klar och precis samt att de personer som berörs kan få full kännedom om sina rättigheter och ges möjlighet att göra dem gällande vid de nationella domstolarna, skriver EG-domstolen.

Bestämmelserna i den italienska lagen uppfyller, enligt domstolen, inte dessa krav. Det räcker att konstatera att de synkorrigerande hjälpmedel som avses i detta direktiv syftar till att reparera redan uppkomna skador, medan den personliga skyddsutrustning som avses i lagen är ägnad att förebygga skador. Italien har följaktligen inte uppfyllt sina skyldigheter enligt fördraget.


Mål nr C-455/00, Kommissionen mot Italien, dom den 24 oktober 2002


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör