EU & arbetsrätt 4 2002


 

...men här kräver kommissionen för mycket, anser generaladvokat

Europeiska kommissionen har inte lyckats bevisa att Portugal har försummat sina skyldigheter enligt ramdirektivet om hälsa och säkerhet i arbetet (89/391), skriver generaladvokaten Christine Stix-Hackl i ett förslag till dom.

Den portugisiska lag som genomför direktivet stadgar att de som skall representera arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor skall väljas i direkta och slutna val enligt det som kallas d’Honts system. Den talar om hur det skall gå till när kandidater nomineras, vad som krävs för att de skall vara valbara och hur många representanter arbetstagarna får utse.

Men det räcker inte för att arbetstagarna skall få full kännedom om sina rättigheter, anser kommissionen. Genom att det saknas regler om hur själva valet skall gå till – särskilt om offentlighet, rösträkning, tillkännagivande av resultatet och överklagande – hindras arbetstagarna från att utse representanter. Kommissionen tycker sig också ha belägg för detta, eftersom val genomförts i förhållandevis få företag.

Generaladvokaten konstaterar att direktivet inte säger något om att medlemsstaterna måste införa regler om valprocedur, eller om hur en sådan i så fall skulle se ut. Kommissionens yrkande måste därför förstås så att om en medlemsstat bestämmer att arbetstagarnas representanter skall utses genom val, så måste den också anta föreskrifter om hur valen skall gå till. I brist på sådana bestämmelser i direktivet kan domstolen gilla kommissionens talan bara om man kan anta att regler om valproceduren är oundgängligen nödvändiga för att arbetstagarna rent praktiskt skall kunna göra bruk av sina rättigheter.

Men, konstaterar generaladvokaten, det kan finnas många andra orsaker till att arbetstagare inte utser representanter. Beträffande kommissionens argument att Portugal inte lämnat tillräckliga uppgifter om de företag där val faktiskt har genomförts, tillägger hon att direktivet inte ålägger vare sig medlemsstater eller företag någon sådan uppgiftsplikt. Portugal har därför medverkat i fördragsbrottsförfarandet som det är skyldigt att göra och kommissionen har inte lyckats bevisa att Portugal brutit mot fördraget, anser generaladvokaten.


Mål C-425/01, Kommissionen mot Portugal, generaladvokatens yttrande den 5 december 2002


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör