EU & arbetsrätt 1 2003


 

ILO kritiserar Sverige för ingrepp i kollektivavtal om pensionsålder

När Sveriges riksdag i lag slog fast att alla arbetstagare har rätt att arbeta till 67 års ålder bröt den mot ILO-konventionerna om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (nr 98 och nr 154). Detta står klart sedan ILOs föreningsfrihetskommitté fattat beslut med anledning av en anmälan som LO och TCO gjorde i november 2001. Beslutet innebär att det i princip inte är möjligt att vare sig retroaktivt eller för framtiden genom lagstiftning ogiltigförklara kollektivavtal som reglerar pensionsålder.

Anmälan föranleddes av bestämmelsen i 32 a § i lagen om anställningsskydd (LAS), som innebär att kollektivavtal som stadgar att arbetstagare är skyldiga att avgå med pension innan de fyllt 67 år blir ogiltiga.

ILOs föreningsfrihetskommitté framhåller i beslutet att lagregleringen inskränker parternas förhandlingsfrihet på ett område där de tidigare hade ett stort förhandlingsutrymme, och att den har antagits i strid mot de berörda parternas samstämmiga vilja. En åtgärd som innebär att staten ensidigt ändrar ett system som accepteras av parterna och som bygger på kollektiva förhandlingar kan endast motiveras i en situation av akut kris. Kommittén anger pensionssystemets äventyrade existens som ett möjligt skäl för lagstiftning. Regeringen har inte visat att syftet med lagregleringen, nämligen att arbetstagarna skall kunna höja sin pension genom att arbeta längre, har sin grund i en sådan nödsituation. Istället för att föreslå lagstiftning skulle regeringen ha försökt nå en överenskommelse med parterna.

Redan tidigare har det stått klart att det strider mot konventionerna att staten ogiltigförklarar kollektivavtal med retroaktiv verkan (se EU & arbetsrätt nr 3/99 sid 1). Sverige fälldes för ett sådant ingrepp 1994. Då handlade det om ändringar i LAS för att förlänga den tillåtna tiden för visstidsanställning vid arbetsanhopning och provanställning från 6 till 12 månader. Ingångna kollektivavtal som stipulerade kortare tid än 12 månader var, enligt lagen, utan verkan. Det aktuella beslutet vidhåller förbudet mot att med retroaktiv verkan ogiltigförklara kollektivavtal och lämnar, utöver det, ett mycket begränsat utrymme för staten att lagstiftningsvägen inskränka parternas förhandlingsutrymme för framtiden.

Föreningsfrihetskommittén uppmanar nu Sveriges regering att återuppta överläggningar med samtliga berörda parter för att finna en lösning som accepteras av dem alla, och som överensstämmer med ILO-konventionerna om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.

 

Case No. 2171, GB.286/11 (part II) mars 2003


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör