EU & arbetsrätt 1 2003


 

Skall EG-domstolen pröva vilket lands lag som skall tillämpas i kollektivavtalstvister?

I en färsk grönbok diskuterar europeiska kommissionen ifall 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser bör omvandlas till en gemenskapsrättsakt, sannolikt en förordning. Romkonventionen är antagen som lag i Sverige, och reglerar vilket lands lag som skall tillämpas på bl a kollektivavtal och anställningsavtal i tvister med anknytning till flera länder. Genom att göra om konventionen till en gemenskapsrättsakt skulle EG-domstolen bli behörig att pröva tvister om vilket lands lag som skall tillämpas på sådana tvister. Idag kan den inte göra det.

Grönboken innehåller inga konkreta förslag, utan komissionen vill få igång en diskussion dels om det önskvärda i att omvandla konventionen till en gemenskapsrättsakt, dels om det finns skäl att överväga ändringar i lagvalsreglernas innehåll. Synpunkter skall lämnas till kommissionen senast den 15 september 2003.

Från arbetsrättligt perspektiv finns det flera frågeställningar som bör övervägas noga vid en sådan revision av regleringen. En fråga är i vilken utsträckning tvister om huruvida en stridsåtgärd är tillåten utgör tvister om avtalsförpliktelser och därmed omfattas av regleringen. En annan fråga är om det inte bör vara möjligt att i viss utsträckning genom representativa kollektivavtal komma överens om vilket lands lag som skall tillämpas på ett visst anställningsförhållande, vilket inte är möjligt idag.


 

Grönboken har beteckningen KOM(2002) 654 slutlig


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör