EU & arbetsrätt 1 2003


 

Omarbetad och betydligt utvidgad framställning av EU och arbetsrätten

Birgitta Nyström: EU och arbetsrätten, tredje upplagan, Norstedts juridik 2002, 384 sid, ISBN 91-39-10539-3

Med denna den tredje upplagan av sin bok ger Birgitta Nyström en framställning av EU och arbetsrätten som både är uppdaterad (till november 2001) och grundligt omarbetad. Framställningen följer samma struktur som i den andra upplagan.

Även om grundstrukturen är densamma som tidigare, är framställningen betydligt utvidgad. Flera nya avsnitt har tillkommit, bl a om Nice-fördraget och stadgan om grundläggande rättigheter samt om visstidsanställda. Kapitel 11 om icke-diskriminering, som är nytt, tar speciellt upp ramdirektiven 2000/78 och 2000/43. En rad avsnitt är både omstöpta i den inre strukturen och utvidgade, t ex och inte minst avsnittet om företagsöverlåtelse. Genomgående är framställningen bearbetad både på bredden och djupet.

Framställningens disposition är överskådlig och i stora drag lätt att följa. På enstaka ställen kan man väl ifrågasätta om inte ett ämne hade förtjänat lite mer utrymme. Det gäller t ex sysselsättningspolitiken, som är kort behandlad i kapitel 6 om den sociala dimensionen, men som har fått en allt viktigare roll som arena för regleringsstrategier i samspel med arbetsrätten. Icke-diskrimineringsfrågor behandlas utspritt på flera ställen. Linjerna mellan dem är dragna på flera sätt, men kanske kunde det nya kapitel 11 tjäna som en grund för att utveckla perspektiv och sammanhang vidare. Lite av detsamma kan sägas om de kollektivavtalsrättsliga frågorna, som också tas upp på en rad olika ställen. Här skulle ett eget kapitel eller avsnitt som kunde samla ihop trådarna och ge en större helhetsöverblick på både EU-nivå och nationell nivå vara en styrka.

Boken riktar sig till en svensk publik. Frågan om genomförande av EG-arbetsrätten i svensk rätt, svensk lagstiftning och rättspraxis behandlas löpande i samband med de ämnen som tas upp. Så långt jag kan bedöma görs detta med gott omdöme både i ämnesval och förmedlande av olika ståndpunkter, utan polemik men försiktigt kritiskt där det kan finnas anledning. Utblickar till annan nordisk rätt finns, men bara glimtvis. Det är ingen invändning, utan bara naturligt utifrån bokens uppläggning och syfte. Och det betyder på intet vis att boken inte förtjänar en större publik än den svenska, tvärtom. Nyström lyckas utmärkt med att ge en överskådlig och samtidigt både grundlig och pålitlig framställning av det omfattande och komplexa ämnesområde hon behandlar. Boken har en bra notapparat och omfattande register över rättsakter, rättspraxis och litteratur. Båda delarna ger god hjälp att finna vägen vidare i materialet och diskussionen om EG-arbetsrätten och dess utveckling. Sammanfattningsvis är boken ett värdefullt bidrag till litteraturen på sitt område, både som översiktlig framställning och som referensverk.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör