EU & arbetsrätt 1 2003


 

Fyllig kommentar till lagen om anställningsskydd nu även med Europarätt

Lars Lunning & Gudmund Toijer: Anställningsskydd. Kommentar till anställningsskyddslagen, åttonde omarbetade upplagan, Norstedts juridik 2002, 712 sid, ISBN 91-38-92352-1

I den nya upplagan av denna redan med hänsyn till den svenska rätten mycket fylliga kommentar har författarna tagit på sig att inarbeta även den europeiska arbetsrätten.

Med den europeiska arbetsrätten åsyftas här såväl EG-rätten som Europakonventionen om mänskliga rättigheter och Europarådets sociala stadga. De svåröverskådliga reglerna om domsrätt och lagval tas upp i ett särskilt avsnitt. Europarådets sociala stadga kommenteras helt kortfattat. Hänvisningarna till Europakonventionen fyller framför allt den viktiga funktionen att erinra om att konventionen finns och har betydelse även på anställningsskyddets område, t ex när det gäller frågor om yttrandefrihet och kritikrätt, integritet och föreningsfrihet. Utan en mer ingående diskussion om under vilka förutsättningar inskränkningar får göras i de skyddade rättigheterna ger dessa hänvisningar dock ingen särskild vägledning.

Tyngdpunkten i det europeiska materialet ligger helt klart på EG-rätten, framför allt direktivet om verksamhetsövergångar (2001/23) och upplysningsdirektivet (91/533). Begreppet övergång av verksamhet och en del anslutande frågor behandlas systematiskt och ingående med hänsyn till svensk och europeisk rättspraxis, även från EFTA-domstolen. Upplysningsdirektivet och den anslutande bestämmelsen i 6 a § LAS behandlas också från flera utgångspunkter. Författarna anser att direktivet inte har genomförts på rätt sätt i Sverige, och finner det osäkert hur långt domstolarna har möjlighet att tolka den klara svenska lagregeln EG-konformt, främst av rättssäkerhetsskäl.

När det gäller diskrimineringsregler tar författarna upp likabehandlingsdirektivet (76/207), och pekar på att kollektiva överenskommelser om turordning och företrädesrätt i vissa fall kan överprövas med utgångspunkt i diskrimineringsreglerna. Annars är det mest regleringen av gravidas ställning som behandlas. Man anar en kritik när författarna talar om ”överskottseffekter” och ”långtgående prioriteringar”, särskilt när det gäller avgörandet i målet Tele Danmark (C-109/00), i vilket de ser uppenbara problem när det gäller kravet i svensk praxis att en anställning skall kunna tillträdas omedelbart i företrädesrättssituationer. Den klara koppling som EG-rätten numera gör mellan trakasserier och diskriminering framgår dock mindre klart. De nya diskrimineringsdirektiven 2000/43 och 2000/78 nämns endast i förbigående.

Lunning & Toijers kommentar har en given plats i bokhyllan hos den som har att tillämpa anställningsskyddslagen. Genom att den behandlar den europeiska arbetsrätten fyller den också en viktig komplementär funktion till andra framställningar. Boken är mycket innehållsrik, och därför tyvärr inte helt lätt att hitta i trots ett utförligt sakregister. Nästa upplaga borde förses med fler korshänvisningar, och rättsfallsregistret borde uppta alla de mål som hänvisas till från det internationella området, inte bara de EG-rättsliga domarna. Sådan slutfinish borde vara lätt att fixa för de två personer som framstår som den svenska arbetsrättens verkliga glossatorer i en positiv mening.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör